Komunikaty

W dniu 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (dalej WRDS).

Na posiedzenie przybyli: przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej. Posiedzenie otworzył Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego. Pan Marszałek przywitał wszystkich zebranych i podziękował za przybycie. Podkreślił, że dzięki wspólnemu wnioskowi podpisanemu przez stronę pracowników i stronę pracodawców, możliwe było powołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wniosek taki został złożony dnia 22 września 2015 r., w związku z powyższym, Zarządzeniem nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r., Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego i wystąpił do stron dialogu o wskazanie swoich przedstawicieli. Wszystkie  strony zgłosiły przedstawicieli do składu WRDS, w związku z czym, Zarządzeniem nr 51/2015, Marszałek Województwa Pomorskiego, w dniu 14 grudnia 2015 r., powołał członków WRDS.
Następnie Pan Marszałek podkreślił wagę i znaczenie dialogu społecznego w Polsce i naszym regionie, a także przypomniał cele i zadania oraz uprawnienia Rady wynikające z Ustawy. Przypomniał też, że utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym Marszałkowi Województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. Zgodnie z art. 47 ust. 6 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, obsługę WRDS zapewnia biuro WRDS, będące komórką organizacyjną urzędu obsługującego Marszałka Województwa. Biuro zapewnia techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową obsługę WRDS, prezydium WRDS i jej zespołów roboczych.

Następnie  Marszałek  wręczył powołania członkom WRDS.

Pan Marszałek  przypomniał, że pracami WRDS kieruje prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący  i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS. Zgodnie z ustawą członkiem prezydium ze strony samorządowej jest Marszałek Województwa, a ze strony rządowej Wojewoda Pomorski. Każda z reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców wskazuje po jednym wiceprzewodniczącym.  Przedstawiciele stron pracowników i pracodawców wskazali swoich wiceprzewodniczących w osobach:

- Krzysztof Dośla - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność";
- Jan Zarębski - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Maciej Dobrzyniecki - Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
- Jolanta Szydłowska - Konfederacja Lewiatan;
- Wiesław Szajda – Związek Rzemiosła Polskiego;
- Stanisław Taube – Forum Związków Zawodowych;
- Bolesław Zasada – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Zgodnie z ustawą „Przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS, marszałek województwa oraz wojewoda. Wybór kolejności przewodniczenia WRDS uzgadniają jej strony. Kadencja przewodniczącego WRDS trwa 1 rok."

Na funkcję Przewodniczącego WRDS na pierwszą, roczną kadencję wybrano jednogłośnie Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego. Odnośnie dalszej kolejności zebrani ustalili aby zająć się tym na kolejnym posiedzeniu WRDS, ponieważ strony muszą tą kwestię jeszcze przedyskutować.

W kolejnym punkcie ustalono, że wstępny projekt regulaminu, który został przygotowany przez stronę samorządową, zostanie przesłany do wszystkich członków WRDS, jako wyjściowy materiał roboczy. Każda ze stron  będzie mogła zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Ułatwi to pracę nad ostateczną treścią regulaminu WRDS, tak aby na następnym posiedzeniu plenarnym można było  go zatwierdzić.

Ustalono również, że na posiedzeniu prezydium WRDS zostaną poruszone kwestie planu pracy WRDS na najbliższy okres, tematy obrad oraz propozycje powołania zespołów roboczych. Zespoły będą pomocne w kwestii wypracowania merytorycznych stanowisk WRDS.

Pan Marszałek Mieczysław Struk przedstawił zebranym Pana Włodzimierza Szordykowskiego -  Pełnomocnika Marszałka ds. Dialogu Społecznego, będącego osobą, która w imieniu Pana Marszałka, razem z zespołem, będzie się kontaktowała z członkami WRDS.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady powiedział, że pierwsze spotkanie miało na celu zainaugurowanie pracy WRDS. Podkreślił, że z gotowością do dialogu nie jest najlepiej w Polsce i na Pomorzu. Dlatego bardzo ceni wszelkie inicjatywy prowadzące do otwartego dialogu. Poziom zaufania społeczeństwa, który jest dość niski, można sukcesywnie zwiększać dzięki spotkaniom i dyskusji stron, pozwalającej poznawać  argumenty i uzgadniać wspólne stanowiska. Podziękował wszystkim za podjęcie się tej odpowiedzialnej i ważnej społecznie pracy.  Pan Marszałek zadeklarował chęć podjęcia dyskusji na najtrudniejsze tematy, które dotyczą problemów społecznych i gospodarczych województwa pomorskiego.

Podziękował też wszystkim za przybycie i za gotowość do współpracy. Szczególne podziękowania skierował w stronę Pana Dariusza Drelicha, nowego Wojewody Pomorskiego, za szybkie wyznaczenie swoich przedstawicieli do składu WRDS oraz wszystkim członkom za aktywny udział w posiedzeniu.