STANOWISKA
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

W roku 2020 odbyło się:

 • 8 posiedzeń WRDS w Gdańsku,
 • 9 posiedzeń Prezydium WRDS w Gdańsku,
 • 1 konferencja WRDS w Gdańsku zorganizowana wraz z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • 23 posiedzenia zespołów roboczych, w tym:
 • 9 posiedzeń zespołu ds. społecznych
 • 4 posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia
 • 4  posiedzenia zespołu ds. gospodarczych
 • 1 posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa
 • 5 posiedzeń doraźnych zespołów roboczych
 • Podczas posiedzeń przyjęto:
 • 10 uchwał Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
 • 3 uchwały stron WRDS w Gdańsku
 • 2 uchwały Prezydium WRDS w Gdańsku
 • 5 uchwał stron Prezydium WRDS w Gdańsku
 • 2 informacje WRDS w Gdańsku
 • 1 informację stron WRDS w Gdańsku
 • 1 apel WRDS w Gdańsku
 • 1 podziękowanie WRDS skierowane do darczyńców
 • 1 wniosek WRDS w Gdańsku dotyczący neutralności klimatycznej
 • 1 propozycja zapisów do ustawy o RDS

19 grudnia 2019 r. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z czwartej kadencji Rady pod przewodnictwem pana Zbigniewa Canowieckiego przedstawiciela Konfederacji Lewiatan, reprezentującego stronę pracodawców. Przewodnictwo Rady w piątej kadencji objął pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego.

20 grudnia 2019 r. – Członkom Prezydium WRDS przekazano do głosowania korespondencyjnego:

 1. projekt uchwały WRDS w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji,
 2. projekt uchwały WRDS w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020,
 3. projekt uchwały WRDS zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

31 grudnia 2019 r. – do WRDS w Gdańsku wpłynęło pismo pana Jana Gogolewskiego Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego odwołujące ze składu WRDS w Gdańsku pana Dariusza Gobisa wraz z rekomendacją dla pani Małgorzaty Wokacz-Zaborowskiej, jako nowej przedstawicielki strony pracodawców.

3 stycznia 2020 r. – do biura WRDS w Gdańsku wpłynęło pismo pana Daniela Obajtka Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu PKN Orlen odnoszące się do apelu Prezydium WRDS w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A. Prezes zadeklarował chęć spotkania z członkami WRDS oraz samorządowcami województwa pomorskiego.

8 stycznia 2020  r. – odbyło się posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Działalność organizacji NOT w województwie pomorskim – informacja o przygotowaniu obrad WRDS na posiedzeniu wyjazdowym w NOT.
 2. Informacja wstępna o założeniach projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 3. Sprawy organizacyjne.

10 stycznia 2020 r. – biuro przesłało do wiadomości, członków Rady oraz członków zespołu ds. społecznych, uchwałę Nr 18/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu z dnia 4 listopada 2019 roku wraz ze stanowiskiem 4/2019 Strony Związkowej, Strony Pracodawców oraz strony Samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań usprawniających działalność obecnych placówek kształcenia specjalnego oraz zaniechania zamiaru ich likwidacji poprzez ich włączenie do szkolnictwa ogólnodostępnego.

14 stycznia 2020 r. – posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 30 stycznia 2020 r. w tematach:
 1. Działalność organizacji NOT w województwie pomorskim.
 2. Przedstawienie założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 1. Przyjęcie planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu społecznego w Gdańsku na rok 2020.
 2. Wyniki głosowania korespondencyjnego uchwał WRDS dotyczących:
 1. oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji,
 2. Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020,
 3. zmiany uchwały nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 1. Sprawy wniesione.
 1. Zmiany w składzie osobowym WRDS w Gdańsku zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego.
 2. Powołanie zespołu doraźnego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Województwa Pomorskiego 2030.
 3. Propozycje zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 4. Projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.

W wyniku głosowania korespondencyjnego przyjęto:

 1. Uchwałę nr 1/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020.
 2. Uchwałę nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

30 stycznia 2020 r. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Działalność organizacji NOT w województwie pomorskim.
 2. Przedstawienie założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 3. Propozycje zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 4. Informacja z realizacji budżetu WRDS w Gdańsku za 2019 rok oraz plan budżetu na rok 2020.

Przyjęto:

 1. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie współpracy z Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.
 2. Uchwałę nr 4/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

31 stycznia 2020 r. – Pan Mieczysław Struk, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał pismo do pana Daniela Obajtka Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. z propozycją spotkania podczas posiedzenia Rady, zaplanowanego na dzień 27 lutego 2020 r.

W tym samym dniu w ramach konsultacji społecznych biuro WRDS przekazało do członków Rady oraz jej zespołów projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

3 lutego 2020 r. – do przewodniczących organizacji wchodzących w skład WRDS przekazano projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 z prośbą o jego zaopiniowanie.

4 lutego 2020 r. – do członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz jej zespołów, przekazano przygotowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP dodatkowe pytania/zagadnienia problemowe do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

5 lutego 2020 r. – posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Warunki pracy nauczycieli w szkołach samorządowych i szkołach prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
 2. Praktyczna nauka zawodu na przykładzie kształcenia w Zespole Szkół Okrętowych i Technicznych – Conradinum.
 3. Projekt opinii Zespołu w sprawie stanowiska WRDS w Opolu w sprawie szkolnictwa specjalnego.
 4. Sprawy organizacyjne.

6 lutego 2020 r.
spotkanie konsultacyjne zespołu doraźnego WRDS w Gdańsku w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

 1. członkom Rady przesłano zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców zaplanowane na dzień 14 lutego 2020 r.
 2. do biura WRDS wpłynęło pismo pana Jerzego Karpińskiego, Dyrektora Wydziału Zdrowia PUW przekazujące pismo KZ NZSS Solidarność przy Szpitalu Puckim Sp. z o.o.

11 lutego 2020 r. – odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Przygotowania do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 27 lutego 2020 r. w temacie: „Pomorski przemysł stoczniowy oraz praktyczna nauka zawodu na przykładzie kształcenia w Zespole Szkół Okrętowych i Technicznych – Conradinum”.
 2. Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Województwa Pomorskiego 2030.
 3. Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
 4. Przyjęcie zmiany terminu posiedzenia Prezydium z dnia 10.03.2020 r. na dzień 17.03.2020 r.
 5. Uzgodnienie listy osób zaproszonych na posiedzenie WRDS.

Przyjęto:

 1. Uchwałę nr 1/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 2. Uchwałę nr 2/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

11 lutego 2020 r. – do Rady wpłynęło pismo pana Wiesława Szajdy, Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie powołania pana Henryka Kindera na członka zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS.

12 lutego 2020 r. – do członków zespołu ds. ochrony zdrowia przesłano zaproszenie na konferencję upowszechniającą mapy potrzeb zdrowotnych w województwie, zaplanowaną na 4 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto.

13 lutego 2020  r. – do WRDS wpłynęła opinia Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

14 lutego 2020 r. – do członków Rady przekazało prośbę o zgłaszanie propozycji zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego (szczególnie w obszarze funkcjonowania WRDS).

17 lutego 2020 r. – do WRDS wpłynęło stanowisko Rady OPZZ woj. pomorskiego w sprawie opinii projektu  Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

18 lutego 2020 r. – do biura wpłynęła wiadomość od pana Jana Zarębskiego przedstawiciela Pracodawców RP w sprawie powołania pana Piotra Staszków, Prezesa firmy STAPOL Piotr Staszków z Człuchowa, na członka zespołu ds. społecznych.

18 lutego 2020 r. –  posiedzenie zespołu ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku
Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 2. Pomorski przemysł stoczniowy oraz praktyczna nauka zawodu na przykładzie kształcenia w Zespole Szkół Okrętowych i Technicznych – Conradinum.
 3. Ustalenie zmian w stanowisku w sprawie trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.
 4. Przyjęcie zmian zgłoszonych do stanowiska w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.
 5. Sprawy wniesione.

19 lutego 2020 r. – wspólne posiedzenie zespołu ds. społecznych oraz zespołu ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku
Podczas wspólnego spotkania omówiony został projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

W tym samym terminie wpłynęło pismo skierowane do Przewodniczącego zespołu ds. społecznych dotyczące rezygnacji pana Zbigniewa Canowieckiego z pełnienia funkcji członka zespołu.

20 lutego 2020 r. – posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku
Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 2. Skala i ocena promieniowania radiologicznego oraz wpływ na zdrowie pracowników w Zakładach Radiologicznych.
 3. Ochrona pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym znaczeniu z uwzględnieniem gospodarki morskiej, w tym przemysłu stoczniowego/portowego.

20 lutego 2020 r. – do WRDS wpłynęło porozumienie zawarte pomiędzy Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” a Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych w sprawie reprezentowania strony pracowników RDS w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia i Radach Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

20 lutego 2020 r. – posiedzenie zespołu doraźnego ds. nowelizacji ustawy o RDS, WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania zespół zaproponował zmiany do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

21 lutego 2020 r. – odbyło się spotkanie stron sporu w sprawie konfliktu wewnętrznego w Szpitalu Puckim z Przewodniczącym zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku, z udziałem Starosty Powiatu Puckiego oraz przedstawicieli Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Wojewody Pomorskiego.

24 lutego 2020 r. – do członków Rady reprezentujących stronę pracodawców, przekazano zaproszenie od Lidera Inteligentnej Specjalizacji 2 „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” – Klastra Interizon oraz Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej na spotkanie inicjujące powstanie Grupy Zadaniowej Pojazdy Autonomiczne.

27 lutego 2020 r. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Pomorski przemysł stoczniowy oraz praktyczna nauka zawodu na przykładzie kształcenia w Zespole Szkół Okrętowych i Technicznych – Conradinum.
 2. Zmiany w składzie osobowym zespołów roboczych WRDS w Gdańsku.
 3. Głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.
 4. Podjęcie decyzji odnośnie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.

Przyjęto:

 1. Uchwałę nr 5/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.
 2. Uchwałę nr 6/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 3. Uchwałę nr 7/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.

28 lutego 2020 r. – wpłynęło zaproszenie od pana Andrzeja Malinowskiego, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego na wspólne posiedzenie Prezydium RDS z Przewodniczącymi WRDS oraz Przewodniczącymi Zespołów problemowych RDS, zaplanowane na dzień 12 marca br. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

4 marca 2020 r. – posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Stan realizacji Programu RPO na lata 2014-2020 (wybrane problemy).
 2. Wnioski z Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej przeprowadzonej w dniu 23 września – 4 października 2019 r.
 3. Sprawy różne i organizacyjne.

5 marca 2020 r. – wysłano zaproszenie do członków zespołu doraźnego ds. strategii na spotkanie zaplanowane na dzień 13.03.2020 r. w celu wypracowania opinii w sprawie projektu Strategii Województwa Pomorskiego 2030.

9 marca 2020 r. –do wybranych Burmistrzów województwa pomorskiego przekazano zaproszenie Przewodniczącego zespołu ds. społecznych na cztery spotkania zaplanowane w marcu, dotyczące problemów mających istotne znaczenie dla rozwoju „małych miast” województwa.

10 marca 2020 r.

 1. wpłynęło pismo od pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego odwołujące wspólne posiedzenie Prezydium RDS z Przewodniczącymi WRDS oraz Przewodniczącymi Zespołów problemowych RDS, zaplanowane na dzień 12 marca br.
 2. biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu lutym.

11 marca 2020 r. – do akceptacji członków zespołu doraźnego ds. opiniowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 przesłano propozycję opinii WRDS w Gdańsku.

12 marca 2020 r.

 1. Konfederacja Lewiatan zgłosiła formalny wniosek o zawieszenie posiedzeń WRDS w Gdańsku w miesiącu marcu z powodu pandemii koronawirusa.
 2. decyzją Prezydium WRDS odwołane zostały wszystkie posiedzenia organizowane w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w miesiącu marcu. Wiadomość skierowano do: członków Rady i jej zespołów, ekspertów Rady, Rady Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.
 3. do wiadomości WRDS wpłynęło pismo Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierowane do pana Dariusza Drelich Wojewody Pomorskiego dotyczące oddelegowania pracowników OZZPIP do szpitala Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

13 marca 2020 r. – posiedzenie zespołu doraźnego ds. Rozwoju Strategii Rozwoju Województwa 2030 Podczas spotkania członkowie zespołu doraźnego mieli wypracować propozycję opinii w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Z uwagi na podwyższony stan zagrożenia epidemicznego i zaostrzenie obowiązujących w tym zakresie zaleceń, zawieszono wszystkie spotkania organizowane w ramach funkcjonowania WRDS w Gdańsku od dnia 12.03.2020 r. do dowołania.

Zespół doraźny, w trybie obiegowym, przyjął propozycję opinii strony pracowników i strony pracodawców WRDS w Gdańsku dotyczącą projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku.

13 marca 2020 r. – wspólne posiedzenie zespołu ds. społecznych oraz zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku
Z uwagi na podwyższony stan zagrożenia epidemicznego i zaostrzenie obowiązujących w tym zakresie zaleceń, zawieszono wszystkie spotkania organizowane w ramach funkcjonowania WRDS w Gdańsku od dnia 12.03.2020 r. do dowołania.

13 marca 2020 r. – do wiadomości członków WRDS w Gdańsku przekazano Uchwałę Nr 4/2020 WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 marca 2020 r. wraz ze stanowiskiem w sprawie apelu Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k.

17 marca 2020 r. – odwołano posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Tematami spotkania miały być poniższe tematy:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 26 marca 2020 r. w tematach:
 1. Stan realizacji Programu RPO na lata 2016-2020.
 2. Przyjęcie projektu opinii WRDS w Gdańsku do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 1. Sprawy wniesione.
 1. Podjęcie decyzji w sprawie zorganizowania spotkania z panem Danielem Obajtkiem, Dyrektorem Generalnym, Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A.
 2. Podjęcie decyzji w sprawie zorganizowania debaty Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku poświęconej neutralności klimatycznej w regionie.

19 marca 2020 r. – Przewodniczący zespołu ds. ochrony zdrowia skierował pisma do pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz do pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego dotyczące niepokojących sygnałów jakie zgłaszają szpitale pomorskie w związku z pandemią koronawirusa.

23 marca 2020 r.

 1. Do wiadomości członków WRDS w Gdańsku przekazano pakiet antykryzysowy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Apel Pracodawców i Związków Zawodowych Rady Dialogu Społecznego w sprawie epidemii.
 2. Do wiadomości członków WRDS w Gdańsku przekazano propozycje projektów ustaw i przepisów w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.

26 marca 2020 r. – nie odbyło się zaplanowane posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w tematach:

 1. Stan realizacji Programu RPO na lata 2016-2020.
 2. Przyjęcie projektu opinii WRDS w Gdańsku do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

1 kwietnia 2020 r. – z uwagi na podwyższony stan zagrożenia epidemicznego i zaostrzenie obowiązujących w tym zakresie zaleceń, Prezydium podtrzymało decyzję o zawieszeniu wszystkich spotkań organizowanych w ramach funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, do dowołania. Informację przekazano do członków Rady i jej zespołów, ekspertów, RDS, WRDS-ów.

1 kwietnia 2020 r. – odwołano posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

7 kwietnia 2020 r. – odwołano posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku.

10 kwietnia 2020 r. – biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu marcu.

20 kwietnia 2020 r. – do wybranych Burmistrzów województwa pomorskiego, przesłano pismo Przewodniczącego zespołu ds. społecznych, z prośbą o wskazanie spraw i problemów „małych miast”. Zaplanowano przeanalizowanie materiału na posiedzeniu zespołu ds. społecznych.

24 kwietnia 2020 r. – Członkom WRDS  przekazano informację Agencji Rozwoju Pomorza o organizowanych webinariach:

 1. „Zdalne zarządzanie zespołem” w dniu 29 kwietnia,
 2. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej” w dniu 30 kwietnia.

30 kwietnia 2020 r. – odwołane posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

W tym samym dniu, do WRDS wpłynęło pismo pani Izabeli Kupskiej-Topór, Przewodniczącej KZNSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Puckim, skierowane do Starosty Powiatu Puckiego pana Jarosława Białka.

4 maja 2020 r. – do WRDS wpłynął wniosek o podjęcie uchwały przez WRDS z poparciem apelu organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej. Przewodniczący WRDS, pan Mieczysław Struk zwołał posiedzenie Prezydium w formie wideokonferencji na dzień 7 maja br.

6 maja 2020 r. – odwołano posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

7 maja 2020 r. – zdalne posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Przyjęcie informacji o stanie realizacji Programu RPO na lata 2016-2020.
 2. Opinia strony pracowników i strony pracodawców WRDS w Gdańsku dotycząca projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku.
 3. Wniosek o poparcie apelu organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w  sprawie tarczy antykryzysowej.
 4. Wprowadzenie niezbędnych zmian w planie pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Wolne wnioski.

8 maja 2020 r. – do WRDS wpłynęło pismo pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego w sprawie zmiany przewodniczącego w składzie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa.

8 maja 2020 r.

 1. Członkom Rady przekazano informację otrzymaną od pana Ireneusza Karaśkiewicza, Dyrektora Biura Forum Okrętowego. Wiadomość dotyczyła wywiadu prasowego z Prezesem Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Panem Piotrem Soyką, na temat obecnej sytuacji w polskim przemyśle okrętowym i stoczniach, po wybuchu epidemii COVID-19.
 2. Do WRDS wpłynął wniosek Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, dotyczący podjęcia działań w sprawie sporu zbiorowego. Pismo rozpatrzono podczas posiedzenia Prezydium Rady.
 3. biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu kwietniu.

11 maja 2020 r.

 1. Do WRDS wpłynęło pismo, pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego RDS, w sprawie oceny funkcjonowania w praktyce rozwiązań zawartych w tzw. Tarczach antykryzysowych oraz w sprawie aktualności debaty dotyczącej neutralności klimatycznej. Pismo rozpatrzono podczas posiedzenia Prezydium Rady.
 2. Członkom Prezydium przekazano do głosowania korespondencyjnego projekt uchwały strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Prezydium WRDS w Gdańsku popierający apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej.
 3. Członkom Rady przekazano do głosowania korespondencyjnego:
 1. Projekt uchwały zmieniającej skład zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa.
 2. Projekt uchwały wraz z propozycją opinii do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 3. Informację o realizacji Programu RPO na lata 2016-2020.

12 maja 2020 r.

 1. Przewodniczący Zespołu ds. społecznych przekazał pani Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW pismo OPZZ i FZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie dramatycznej sytuacji w Domach Pomocy Społecznej wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Do członków Rady przekazano materiały, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, tj.: dane dotyczące rynku pracy woj. pomorskiego oraz przewodnik po rodzajach wsparcia, realizowanego przez publiczne służby zatrudnienia, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
 3. Do przedstawicieli strony pracodawców WRDS oraz do członków zespołu ds. gospodarczych przesłano zaproszenie na konferencję ONLINE – Cyfrowa Transformacja w biznesie. Jak rozpocząć proces zmiany i zadbać o rozwój technologiczny firmy?
 4. Przewodniczący Zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku zwrócił się do  Ministerstwa Edukacji Narodowej o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydatków oświatowych JST w stosunku do pozyskiwanych środków budżetowych.

14 maja 2020 r. – do członków Zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS przekazano informację o zdalnej debacie w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

15 maja 2020 r. – w drodze głosowania korespondencyjnego, przyjęto:

 1. Uchwałę nr 3/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 15 maja 2020 roku popierającą apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej.

18 maja 2020 r. –  zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku
Tematem posiedzenia był wpływ epidemii koronawirusa na sytuację społeczno – gospodarczą województwa pomorskiego.

19 maja 2020 r. – pan Mieczysław Struk, Przewodniczący WRDS w Gdańsku skierował do pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego RDS pismo przewodnie wraz z uchwałą strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, popierającą apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej.

20 maja 2020 r. – do wiadomości oraz ewentualnego wykorzystania członków Prezydium wysłano komentarz otrzymany od Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie tzw. Tarczy 3:0.

21 maja 2020 r. – zdalne posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Wpływ zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych na rynek pracy województwa pomorskiego.
 2. Przygotowanie do wideokonferencji WRDS w Gdańsku zaplanowanej na dzień 28 maja 2020r.
 3. Aktualizacja planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 4. Propozycja zmiany w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 5. Sprawy wniesione.
 1. Rozpatrzenie wniosku Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie dotyczącego sporu zbiorowego.
 2. Rozpatrzenie pisma pana Andrzeja Malinowskiego, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.
 1. Wolne wnioski.

21 maja 2020 r. – w drodze głosowania korespondencyjnego, przyjęto:

 1. Uchwałę nr 8/2020 strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
 2. Uchwałę nr 9/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

22 maja 2020 r.

 1. Przekazano uchwałę nr 8/2020 strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, wraz z załącznikami do: pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz pana Adama Mikołajczyka Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 2. Do przedstawicieli strony pracowników i strony pracodawców Prezydium WRDS przesłano pismo pana Andrzeja Malinowskiego, Przewodniczącego RDS dotyczące oceny funkcjonowania rozwiązań w tzw. tarczach antykryzysowych.

25 maja 2020 r.

 1. Przewodniczący zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku przekazał Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące projektu stanowiska w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii, z prośbą o przekazanie członkom WRDS.
 2. strona rządowa przekazała członkom Rady uwagi do projektu informacji w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

26 maja 2020 r. – do Przewodniczącego zespołu ds. społecznych wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca danych statystycznych z wykonania subwencji oświatowej i dotacji na zadania bieżące w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie pomorskim oraz ogółem w kraju.

28 maja 2020 r. zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Posiedzenie plenarne odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Zmiany w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 2. Wpływ epidemii koronawirusa na sytuację społeczno – gospodarczą województwa pomorskiego.

Wprowadzenia do tematu dokonali: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku; Wojewoda Pomorski; Pomorski Kurator Oświaty; Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP; Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP.

 1. Przyjęcie informacji WRDS w Gdańsku w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Projekt informacji przedstawił pan Zbigniew Canowiecki Przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia.

 1. Informacja na temat aktualizacji ramowego planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na rok 2020.
 2. Sprawy wniesione.

Przyjęto:

 1. Informację strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Uchwałę nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

29 maja 2020 r. – do wiadomości członków Rady przekazano materiały otrzymane od Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego:

 • Pismo OPZZ do Premiera Morawieckiego w sprawie górnictwa i energetyki.
 • Stanowisko OPZZ w sprawie projektu tzw. Tarczy AK 4-0.
 • Opinia OPZZ w sprawie przerzucania kosztów kryzysu na pracowników.
 • Komentarz OPZZ w sprawie pomocy KE na walkę z pandemią.

2 czerwca 2020 r. – do wiadomości WRDS przekazano informacje otrzymane od pana Ireneusza Karaśkiewicza Dyrektora Biura Forum Okrętowego dotyczącego Rozporządzenia Rady Ministrów zwalniającego pracowników pracujących na statku i w stoczniach z obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantanny po przyjeździe do Polski.

3 czerwca 2020 r. – odwołano posiedzenie zespołu d. społecznych WRDS w Gdańsku

5 czerwca 2020 r.

 1. Do wiadomości członków WRDS przekazano materiały otrzymane od Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego informujące o przystąpieniu do strajku pracowników spółki  IP Kwidzyn (Komunikat organizacji związkowych o strajku, pismo do Zarządu firmy, plakat strajkowy).
 2. Przedstawiciele strony pracowników reprezentujący NSZZ „Solidarność”, pan Krzysztofa Dośla i pan Bogdan Olszewski przesyłali do Przewodniczącego Rady opinię do projektu stanowiska w sprawie sytuacji finansów samorządów lokalnych, w której nie wyrażają zgody na zaproponowaną treść stanowiska.
 3. Do akceptacji członków zespołu ds. gospodarczych przesyłano projekt stanowiska w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.

6 czerwca 2020 r. – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego przesłał do wiadomości WRDS komunikat prasowy dotyczący zapisów w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

8 czerwca 2020 r.

 1. Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego przekazał do wiadomości WRDS apel do społeczeństwa dotyczący działań ujętych w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej.
 2. Do członków Rady wpłynął Wspólny Apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców.

9 czerwca 2020 r. – zdalne posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Omówienie przygotowań do wideokonferencji WRDS w Gdańsku zaplanowanej na dzień 25 czerwca 2020 r. w tematach:
 1. „Informacja o aktualnej sytuacji na pomorskim rynku pracy oraz sposoby reagowania na kryzys COVID-19 przez publiczne służby zatrudnienia (realizacja instrumentów wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej)”.
 2. Omówienie projektu stanowiska w sprawie konieczności odbywania 14 dniowej kwarantanny przy powrocie pracowników oddelegowanych do prac za granicą, jak i przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych.
 3. Podziękowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku skierowane do darczyńców za społeczne zaangażowanie i solidarność z pracownikami służby zdrowia, w czasie trwania pandemii koronawirusa.
 1. Rozpatrzenie wniosku Konfederacji Lewiatan dotyczącego projektu stanowiska w sprawie sytuacji finansów samorządów lokalnych.
 2. Analiza drugiego półrocza planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku na rok 2020 pod kątem ewentualnych zmian.
 3. Sprawy wniesione.

9 czerwca 2020 r. – Pan Mieczysław Struk Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał panu Andrzejowi Malinowskiemu Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego materiały przyjęte podczas ostatniego posiedzenia plenarnego:

 • Informację strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Uchwałę nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

W tym samym dniu, Pan Mieczysław Struk Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał panu Łukaszowi Szumowskiemu Ministrowi Zdrowia informację strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

10 czerwca 2020 r. – biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu maju.

17 czerwca 2020 r. – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego przekazał do wiadomości członków WRDS stanowisko Rady OPZZ w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

22 czerwca 2020 r.

 1. Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego przekazał do wiadomości członków WRDS stanowisko Rady OPZZ z dnia 18 czerwca 2020 roku dotyczące zmian w warunkach pracy i płacy pracowników w związku z pandemią koronawirusa.
 2. WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego przesłało Uchwałę Nr 6/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie obniżenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego jako skutek sytuacji epidemii COVID-19.
 3. Przewodniczący Zespołu ds. społecznych przekazał Przewodniczącemu WRDS opracowanie nt. problemów wynikających z oceny przebiegu kształcenia na odległość oraz materiał przedstawiający dane dotyczące kondycji ekonomicznej JST naszego województwa.

24 czerwca 2020 r.

 1. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie i Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało zaproszenie do udziału w badaniu delfickim prowadzonym w ramach prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Z ramienia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, do udziału w badaniu wyznaczono panią dr Annę Pawłowską, Kierownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
 2. Do wiadomości WRDS, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazało apel o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie tzw. emerytur stażowych.

25 czerwca 2020 r.

 1. Do członków Rady przekazano pismo Forum Związków Zawodowych Prezydium Zarządu Województwa Pomorskiego, dotyczące zasad nowelizacji stawek wynagrodzeń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
 2. Do wiadomości Członków Rady przekazano informację otrzymaną od pana Ireneusza Karaśkiewicza, Dyrektora Biura Forum Okrętowego, dotyczącą opublikowania przez Komisję Europejską „BIAŁEJ KSIEGI w sprawie wyrównania szans w zakresie dotacji zagranicznych”.

25 czerwca 2020 r. – zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Posiedzenie plenarne odbyło się zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na pomorskim rynku pracy oraz sposoby reagowania na kryzys COVID-19 przez publiczne służby zatrudnienia (realizacja instrumentów wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej).
 2. Głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.
 3. Głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie sytuacji finansów samorządów terytorialnych.
 4. Głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku popierającego wspólny apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego.
 5. Głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjmującej apel do Pomorzan w związku z epidemią koronawirusa.
 6. Podziękowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku skierowane do darczyńców za społeczne zaangażowanie i solidarność z pracownikami służby zdrowia, w czasie trwania pandemii koronawirusa.

Przyjęto:

 1. Podziękowania WRDS skierowane do darczyńców za społeczne zaangażowanie i solidarność z pracownikami służby zdrowia, w czasie trwania pandemii koronawirusa.

26 czerwca 2020 r. – do wiadomości członków Rady oraz zespołu ds. gospodarczych i zespołu ds. społecznych przekazano informację o organizacji cyklu debat dotyczących transportu kolejowego w naszym regionie, organizowanych przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. wraz z Gazetą Wyborczą Trójmiasto. Pierwsza z debat „Wpływ pandemii na inwestycje kolejowe w regionie. W jaki sposób odbudować zaufanie pasażerów do transportu kolejowego?” zaplanowana była na 29 czerwca o godz. 13.00.

26 czerwca 2020 r. – do głosowania korespondencyjnego Członkom Rady przekazano:

 1. Projekt uchwały w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.
 2. Projekt uchwały w sprawie sytuacji finansów samorządów terytorialnych.
 3. Projekt uchwały popierający wspólny apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców.
 4. Projekt uchwały w sprawie apelu do Pomorzan w związku z epidemią koronawirusa.

29 czerwca 2020 r.

 1. Przewodnicząca zespołu doraźnego ds. zmiany ustawy o RDS, zwróciła się do członków zespołu z prośbą o przygotowanie, zgodnie z ustaleniami, propozycji zapisów do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego zespołu ds. społecznych przekazała dane dotyczące sytuacji finansowej samorządów województwa pomorskiego w I kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r.

30 czerwca 2020 r. – Przewodniczący WRDS zaprosił pana Michała Kurtykę Ministra Klimatu na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, zaplanowane na dzień 24 września 2020 r. o godz. 13:00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

1 lipca 2020 r. – posiedzenie Zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania rozpatrzono następujące tematy:

 1. Stan obecny i zadania do wykonania w drugim półroczu w zakresie usług publicznych.
 2. Omówienie zadań wynikających z planu pracy WRDS i Zespołu ds. społecznych.

Ponadto, 1 lipca 2020 r. do wiadomości Rady oraz Zespołów roboczych przekazane zostało stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie zdalnego kształcenia w okresie pandemii.

6 lipca 2020 r. – biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu czerwcu.

7 lipca 2020 r. – Przewodniczący Rady przekazał Członkom Prezydium informację o wynikach głosowania korespondencyjnego projektów uchwał procedowanych podczas posiedzenia WRDS w dniu 25.06.2020 r. Głosowanie korespondencyjne uznano za nieważne, ponieważ nie wzięły w nim udziału wszystkie organizacje wchodzące w skład WRDS oraz wśród głosujących nie uzyskano jednomyślności. Przewodniczący zwrócił się z prośbą przedstawienie propozycji ewentualnego, dalszego procedowania projektów uchwał.

16 lipca 2020 r. – do głosowania korespondencyjnego członkom Prezydium WRDS w Gdańsku przekazano:

 1. Projekt uchwały w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.
 2. Projekt uchwały w sprawie sytuacji finansów samorządów terytorialnych.
 3. Projekt uchwały popierający wspólny apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców.
 4. Projekt uchwały w sprawie apelu do Pomorzan w związku z epidemią koronawirusa.

21 lipca 2020 r. – do Rady wpłynęło pismo z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczące koncepcji rozbudowy i modernizacji Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji (MCR) w Łebie, które zostało przekazane Przewodniczącemu Zespołu ds. ochrony zdrowia.

27 lipca 2020 r. – w głosowaniu korespondencyjnym strony Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjęły:

 1. Uchwałę nr 11/2020 strony rządowej, strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Rady w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.
 2. Uchwałę nr 12/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Rady w sprawie sytuacji finansów samorządów terytorialnych.
 3. Uchwałę nr 13/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Rady popierająca wspólny apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców.
 4. Uchwałę nr 14/2020 strony rządowej, strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Prezydium Rady w sprawie apelu do Pomorzan w związku z epidemią koronawirusa.

30 lipca 2020 r. – do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wpłynęło pismo Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego w sprawie nieprzestrzegania praw pracowniczych w firmie „Szkuner” z Władysławowa.

18 sierpnia 2020 r. – posiedzenie ekspertów zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Podczas spotkania omówiono stan finansów JST województwa pomorskiego w pierwszym półroczu roku 2020.

W tym samym dniu:

 1. Do członków Rady przesłano folder informacyjny i plakat kampanii prowadzonej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pt.: „Czas na nowe otwarcie”.
 2. Biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu lipcu.

19 sierpnia 2020 r. – do wiadomości członków Rady przesłano pismo pana Stanisława Szwedy, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiające kwoty przekazane na wsparcie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

25 sierpnia 2020 r. – spotkanie ekspertów zespołu ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku
Tematem posiedzenia było przygotowanie materiałów na debatę poświęconą realizacji w praktyce neutralności klimatycznej.

31 sierpnia 2020 r. – posiedzenie zespołu ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku.
Tematem spotkania była neutralność klimatyczna, temat na posiedzenie plenarne zaplanowane na dzień 24.09.2020 r.

1 września 2020 r. – do członków doraźnego zespołu ds. nowelizacji ustawy o RDS przekazano prośbę o przesłanie propozycji zmian do ustawy w celu opracowania stanowiska.

2 września 2020 r. – posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Wychowanie fizyczne studentów i pracowników wyższych uczelni w województwie pomorskim.
 2. Wspomaganie pracy dyrektorów i nauczycieli województwa pomorskiego.
 3. Informacja o działalności Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 4. Informacja o działalności Członków Zespołu w okresie lipiec-sierpień 2020 r.

3 września 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku Posiedzenie odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Omówienie możliwości wsparcia Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji w Łebie.
 2. Omówienie debaty pt. „Koronawirus oczami ekspertów”.
 3. Omówienie zadań dotyczących przygotowania materiałów na posiedzenie plenarne zaplanowane na dzień 26 listopada br. w temacie „Aktualne problemy ochrony zdrowia w województwie pomorskim”.

W tym samym dniu do członków zespołu ds. ochrony zdrowia przekazano informację o debacie pt.: „Koronawirus oczami ekspertów” zaplanowanej na dzień 15 września br. o godz. 13:00 w budynku Olivia Star.

7 września 2020 r. – Organizacja Pracodawcy Pomorza, przekazała do wiadomości biura pismo dotyczące problemów przewoźników z brany turystycznej.

8 września 2020 r. – wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Podczas posiedzenia, które odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie, omówiono następujące tematy:

 1. Wizytowanie Centrum Kształcenia Zawodowego.
 2. Informacja o stanie rolnictwa w województwie pomorskim.
 3. Informacja dyrektora szkoły o problemach oświaty rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie wraz z informacją o potrzebach kształcenia w zawodach związanych z rolnictwem w skali województwa.
 4. Podsumowanie i wykaz problemów niezbędnych do rozwiązania w zakresie omawianej problematyki zarówno na szczeblu kraju jak i województwa.
 5. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 24 września 2020 r. w temacie neutralności klimatycznej.
 6. Sprawy wniesione.
 1. Rozpatrzenie pisma Rady OPZZ w sprawie nieprzestrzegania praw pracowniczych w „Szkuner” Sp. z o.o. we Władysławowie.

9 września 2020 r.

 1. Biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu sierpniu.
 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku zwrócił się do pana Michała Kurtyki, Ministra Klimatu z prośbą o potwierdzenie udziału w posiedzeniu plenarnym zaplanowanym na dzień 24 września 2020 r.

10 września 2020 r. – Ministerstwo Klimatu poinformowało, że w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 24 września br. udział wezmą pan Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz pan Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu.

15 września 2020 r.

 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał panu Jarosławowi Białk, Staroście Puckiemu pismo w sprawie nieprzestrzegania praw pracowniczych w „Szkuner”  Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku skierował do pana Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prośbę o wskazanie przedstawiciela organizacji NSZZ „Solidarność” do pracy w WRDS.

16 września 2020 r. – Materiał pt. „Wychowanie fizyczne w szkołach wyższych województwa pomorskiego”, opracowany podczas posiedzenia zespołu ds. społecznych został przekazany do:

 1. Pana Mieczysława Struka, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku,
 2. Pani Małgorzaty Bartoszewskiej – Dogan, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
 3. Pana Janusza Rybickiego, Członka Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku,
 4. Pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, prof. zw. PG, Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, Prezesa Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku,
 5. Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku,
 6. Członków zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

21 września 2020 r. – do Rady wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego oraz Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych  Województwa Pomorskiego dotyczące aktualnej sytuacji w Straży Ochrony Portu w Gdańsku sp. z o.o.

23 września 2020 r.

 1. Do wiadomości WRDS wpłynęło stanowisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” z dnia 21 września 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w sektorze górniczo – energetycznym.
 2. Do WRDS wpłynęło pismo NSZZ „Solidarność” w sprawie aktualnej sytuacji w Porcie Gdańskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Straży Ochrony Portu Gdańsk.

24 września 2020 r. – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Tematem posiedzenia plenarnego była neutralność klimatyczna.

 1. Wprowadzenie do tematu neutralności klimatycznej.
 2. Neutralność klimatyczna w Polsce.
 3. Stan i perspektywy dojścia do neutralności klimatycznej województwa pomorskiego.
 4. Wykorzystanie wodoru jako źródła energii.
 5. Elektromobilność – potencjał, innowacje i zastosowanie.
 6. Potencjał badawczy i możliwości monitorowania neutralności klimatycznej.
 7. Przedstawienie tez będących podstawą wniosków dotyczących neutralności klimatycznej województwa pomorskiego.

Przyjęto:

 1. Wnioski Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjęte w dniu 24 września 2020 r. dotyczące neutralności klimatycznej województwa pomorskiego.

28 września 2020 r. – Rada otrzymała pismo Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego w sprawie dotyczącej przejęcia przez PKP INTERCITY SA hali napraw taboru w Gdyni.

7 października 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku
Tematami spotkania były poniższe tematy:

 1. Omówienie przygotowań do wideokonferencji WRDS w Gdańsku zaplanowanej na dzień 29 października 2020 r. w tematach:
 1. Funkcjonowanie gospodarki w województwie pomorskim.
 2. Rola startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.
 1. Prezentacja stanowiska Pracodawców Pomorza w sprawie sytuacji w branży turystycznej w związku z pandemią COVID-19.
 2. Prezentacja stanowiska Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” w sprawie bieżącej sytuacji w sektorze górniczo – energetycznym.
 3. Sprawy wniesione.

7 października 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Efekty wdrażania ustawy o opiece zdrowotnej uczniów.
 2. Kształcenie ustawiczne – istota, charakterystyka i przykłady działań.
 3. Sprawy dotyczące organizacji działania WRDS i Zespołów w okresie pandemii.

7 października 2020 r.

 1. Członkom Prezydium WRDS przekazano pismo zawierające wyjaśnienia w sprawie nieprzestrzegania praw pracowniczych w „Szkuner” Sp. z o.o.
 2. Konfederacja Lewiatan skierowała wniosek w sprawie zmiany przedstawiciela w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego województwa pomorskiego.
 3. Członkom Rady przekazano zaproszenie na debatę ekspercką pt. AI w służbie regionu – przykład województwa pomorskiego, zorganizowaną przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Festiwalu Cyfryzacji. Debata odbyła się 8.10.2020 r. o godz. 11.00-12.30 w formule online.

12 października 2020 r. – Biuro przekazało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu wrześniu.

13 października 2020 r. – do członków Prezydium przesłano odpowiedź Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w sprawie sytuacji związanej z przetargiem na ochronę przeciwpożarową Portu Gdańsk.

13 października 2020 r. – zdalne posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Prezydium obradowało zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Omówienie przygotowań do wideokonferencji WRDS w Gdańsku zaplanowanej na dzień 29 października 2020 r. w tematach:
 1. Funkcjonowanie gospodarki w województwie pomorskim.
 2. Rola startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.
 1. Sytuacja związana z trudnościami branży turystycznej w związku z pandemią COVID-19.

Rozpatrzenie wniosków: Pracodawców Pomorza z dnia 07.09.2020 r. oraz Polskiej Izby Turystyki Oddziału Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24.09.2020 r.

 1. Aktualna sytuacja w Porcie Gdańskim  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Straży Ochrony Portu Gdańsk.

Rozpatrzenie wniosków: Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego z dnia 18.09.2020 r., Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego z dnia 20.09.2020 r. oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z dnia 23.09.2020 r.

 1. Stanowisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” z dnia 21 września 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w sektorze górniczo – energetycznym.
 2. Pismo Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego w sprawie dotyczącej przejęcia przez PKP INTERCITY SA hali napraw taboru w Gdyni.
 3. Informacja w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego w okresie antywirusowych działań władz państwowych.
 4. Sprawy wniesione.

13 października 2020 r. – Przewodniczący zespołu ds. społecznych przekazał Przewodniczącemu WRDS opracowanie przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy pt. „Kształcenie ustawiczne – istota, charakterystyka i przykłady działań”.

14 października 2020 r. – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego wnioski dotyczące neutralności klimatycznej, przyjęte podczas posiedzenia plenarnego w dniu 24.09.2020 r.

16 października 2020 r. – Członkom WRDS przekazano zaproszenie na konferencję pt. „Integralność klimatyczna w odniesieniu do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej” organizowanej w ramach działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu w dniu 20.10.2020 r.

19 października 2020 r. – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk potwierdził udział w posiedzeniu WRDS zaplanowanym na dzień 29.10.2020 poniższych osób:

 1. pana Janusza Sokołowskiego Dyrektora Działu Bezpieczeństwa,
 2. pana Pawła Nowaka Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego,
 3. pana Radosława Hołda Członka Komisji w sprawie zabezpieczenia ppoż.

19 października 2020 r. – Zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady OPZZ województwa pomorskiego, do wiadomości członków Rady, przesłano apel oraz oświadczenie w sprawie pandemii.

20 października 2020 r.

 1. Członkom WRDS przekazano informację o odwołaniu konferencji pt. „Integralność klimatyczna w odniesieniu do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej” organizowanej w ramach działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.
 2. Prezesowi Zarządu Morskiego Portu Gdańsk przekazano zagadnienia, przygotowane przez przedstawicieli strony pracowników WRDS w Gdańsku, dotyczące aktualnej sytuacji w Straży Ochrony Portu Gdańsk. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania podczas najbliższego posiedzenia WRDS w dniu 29 października br.

21 października 2020 r. – Członkom WRDS przekazano, w związku z trwającymi konsultacjami publicznymi, projekt Strategii produktywności 2030 z prośbą o nadsyłanie uwag.

21 października 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku
Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Omówienie przygotowań do wideokonferencji WRDS w Gdańsku zaplanowanej na dzień 29 października 2020 r. w tematach:
 1. Funkcjonowanie gospodarki w województwie pomorskim.
 2. Rola startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.
 1. Zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku na rok 2021.
 2. Sprawy wniesione.

22 października 2020 r. – Do Rady wpłynęło pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w sprawie wycofania zaplanowanego na grudzień bieżącego roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego punktu dotyczącego opiniowania Regionalnego Planu na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021.

23 października 2020 r. – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku skierował do pana Czesława Warsewicza Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. oraz do pana Marka Chraniuka Prezesa Zarządu PKP INTERCITY, pismo dotyczące przejęcia przez INTERCITY S.A. hali napraw taboru w Gdyni.

26 października 2020 r.

 1. Do wiadomości członków Rady przekazano, zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady OPZZ województwa pomorskiego: pismo OPZZ skierowane do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie tzw. Tarczy uzdrowiskowej, stanowisko Kierownictwa OPZZ w sprawie protestów społecznych oraz stanowisko partnerów społecznych RDS.
 2. Z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazał pismo z prośbą o włączenie przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do prac Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

27 października 2020 r.

 1. Do członków Rady informacyjnie przesłano program Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, które odbędzie się w dniu w dniu 4 listopada br. w formie on-line.
 2. Do wiadomości członków Rady przekazano Wspólny Apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców dotyczący branży gastronomicznej.
 3. Do wiadomości członków WRDS przekazano informację Instytutu Badań Edukacyjnych, dotyczącą konsultacji prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – wnioski w 2020 r.
 4. Do wiadomości członków Rady przekazano podziękowanie pana Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP oraz pana Michała Kurtyki Ministra Klimatu i Środowiska w związku ze zorganizowaną debatą dotyczącą neutralności klimatycznej.

29 października 2020 r. – Członkom Rady przekazano do wiadomości stanowisko Rady Nadzorczej „Szkuner” Sp. z o.o.

29 października 2020 r. – Przedstawiciel strony pracodawców wskazał kandydaturę Przewodniczącego zespołu ds. społecznych, do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29 października 2020 r. – zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Posiedzenie plenarne odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Funkcjonowanie gospodarki w województwie pomorskim.
 2. Rola startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.
 1. Trójmiejski i pomorski ekosystem startupowy – stan na dziś i perspektywy na przyszłość.
 2. Startupy z perspektywy Venture Capital.
 1. Projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim przedstawi Przewodniczący zespołu ds. gospodarczych.
 2. Projekt informacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie roli startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki przedstawi Kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club.
 3. Wystąpienie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie sytuacji w branży turystycznej.
 4. Sprawy wniesione.
 1. Aktualna sytuacja w Porcie Gdańskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Straży Ochrony Portu Gdańsk.

Przyjęto:

 1. Uchwałę nr 15/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim.
 2. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie roli startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.
 3. Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sytuacji w branży turystycznej i czasu wolnego oraz branży eventowej.

2 listopada 2020 r. – Członkom Rady przekazano do wiadomości informacje Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:

 1. Wypowiedź Przewodniczącego OPZZ podczas Rady Dialogu Społecznego w dniu 29.10.2020 r.
 2. Stanowisko Kierownictwa OPZZ w sprawie protestów społecznych,
 3. Apel partnerów społecznych RDS, wraz z pismem do Przewodniczącego RDS.

3 listopada 2020 r. – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał panu Jarosławowi Gowinowi Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego dokumenty przyjęte podczas posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniu 29 października 2020 r. :

 1. Uchwałę nr 15/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim.
 2. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie roli startupów w budowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.
 3. Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia  29 października 2020 r. w sprawie sytuacji w branży turystycznej i czasu wolnego oraz branży eventowej.

Ponadto, Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia  29 października 2020 r. w sprawie sytuacji w branży turystycznej i czasu wolnego oraz branży eventowej przesłano do:

 1. Pana Jarosława Gowina Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
 2. Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów.

4 listopada 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Rola asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny – przedstawienie roli asystentów rodziny w systemie wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w kontekście realizowanych zadań, trudności i potrzeb.
 2. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa. Skala zjawiska, problemy działań i ich wyniki.
 3. Sprawy wniesione i bieżące.

4 listopada 2020 r.

 1. Pani Joannie Witkowskiej, Dyrektorce Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, przekazano podziękowanie za wieloletnią współpracę z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Gdańsku w związku z przejściem na emeryturę.
 2. Członkom Rady przekazano do wiadomości apel partnerów społecznych RDS o powstrzymanie się przed lockdownem.
 3. Do członków zespołu ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przesłano wypracowane ustalenia w sprawie propozycji zmian do ustawy o RDS, z prośbą o przygotowanie ostatecznej wersji wniosków zespołu, które poddane zostały dalszemu procedowaniu w Prezydium, w celu przedłożenia ich do akceptacji Radzie.

5 listopada 2020 r. – Członkom WRDS przesłano do wiadomości odpowiedź PKP Intercity S.A., na pismo Pana Mieczysława Struka, Przewodniczącego WRDS w Gdańsku, w sprawie przejęcia przez INTERCITY S.A. hali napraw taboru w Gdyni.

9 listopada 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku
Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Omówienie możliwości wsparcia Pomorskiego Centrum Likwidacji Skażeń Biologicznych.
 2. Przygotowanie materiałów na posiedzenie plenarne zaplanowane na dzień 26 listopada br. w temacie „Aktualne problemy ochrony zdrowia w województwie pomorskim”.
 3. Zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku na rok 2021.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9 listopada 2020 r. – Członkom Rady przesłano do wiadomości stanowisko OPZZ w sprawie programu pomocy dla gospodarki.

10 listopada 2020 r. – posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Posiedzenie odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Omówienie przygotowań do wideokonferencji WRDS w Gdańsku zaplanowanej na dzień 26 listopada 2020 r. w tematach:
 1. Aktualne problemy ochrony zdrowia w województwie pomorskim.
 2. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Rola asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny.
 1. Zmiana w planie pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 2. Zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy WRDS w Gdańsku na rok 2021.
 3. Sprawy wniesione.

10 listopada 2020 r. – Członkom Rady przekazano pomorski thinkletter Idee dla Pomorza pt. Stawka i oblicza cyfryzacji, który został wydany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

12 listopada 2020 r. – Członkom Rady przekazano pismo Pana Marszałka Mieczysława Struka z zaproszeniem do włączenia się w prace nad nowymi regionalnymi programami strategicznymi.

16 listopada 2020 r.

 1. Biuro przekazało do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii comiesięczny formularz informacyjny z działalności biura w miesiącu październiku.
 2. Do wiadomości WRDS wpłynęło pismo Prezesa Rady Ministrów, skierowane do pana Jarosława Gowina Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przekazujące Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sytuacji w branży turystycznej i czasu wolnego oraz branży eventowej.

17 listopada 2020 r.

 1. Członkom Rady przesyłano do wiadomości Apel Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina w sprawie budżetu UE.
 2. Członkom Rady przesłano do wiadomości pismo Minister Olgi Semeniuk w sprawie cyklicznego przekazywania informacji dotyczących m.in. zapisów art. 15 g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

18 listopada 2020 r. – na platformie ZOOM odbyła się konferencja WRDS w Gdańsku pt. „Pomorska branża turystyczna w dobie kryzysu”.

18 listopada 2020 r. – Przewodniczący zespołu ds. ochrony zdrowia przekazał członkom zespołu projekt stanowiska dotyczący „Aktualnych problemów ochrony zdrowia w województwie pomorskim”, z prośbą o zgłaszanie oddanie głosu korespondencyjnego.

20 listopada 2020 r. – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał panu Dariuszowi Drelichowi Wojewodzie Pomorskiemu pismo dotyczące zgłoszenia kandydata do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

26 listopada 2020 r. zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Posiedzenie plenarne odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Aktualne problemy ochrony zdrowia w województwie pomorskim.
 2. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Rola asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny.
 4. Projekt opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie systemu wspierania rodzin potrzebujących pomocy w obszarze realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i przemocy.
 5. Rozpatrzenie propozycji zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 6. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Konfederację Lewiatan dotyczącego wsparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie budżetu UE.
 7. Analiza porównawcza planów budżetowych państwa 2018-2021.

Przyjęto:

 1. Uchwałę nr 16/2020 strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącą aktualnych problemów ochrony zdrowia w województwie pomorskim.
 2. Uchwałę nr 17/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącą opinii w sprawie systemu wspierania rodzin potrzebujących pomocy w obszarze realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i przemocy.
 3. Propozycję zapisów do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 4. Uchwałę nr 18/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie wsparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości do Liderów Zjednoczonej Prawicy dotyczące zamiaru blokowania budżetu unijnego.

30 listopada 2020 r. – do wiadomości członków Rady przesyłano stanowisko nr 1/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., które zostało zaakceptowane przez stronę pracowników i stronę pracodawców Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie systemu ochrony zdrowia i sytuacji gospodarczej.

1 grudnia 2020 r. – do pana Jarosława Gowina Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego przesyłano pismo Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, wraz z dokumentami przyjętymi  podczas posiedzenia plenarnego w dniu 26 listopada br.:

 1. Uchwałę nr 16/2020 wraz ze stanowiskiem strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczącą aktualnych problemów ochrony zdrowia w województwie pomorskim.
 2. Uchwałę nr 17/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczącą opinii w sprawie systemu wspierania rodzin potrzebujących pomocy w obszarze realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i przemocy.
 3. Propozycję zapisów do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 4. Uchwałę nr 18/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie wsparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości do Liderów Zjednoczonej Prawicy dotyczące zamiaru blokowania budżetu unijnego.

W tym samym dniu do pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów skierowano pismo Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, wraz uchwałą nr 18/2020 strony pracodawców, strony pracowników reprezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie wsparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości do Liderów Zjednoczonej Prawicy.

2 grudnia 2020  r. – do wiadomości członków WRDS przesłano:

 1. Stanowisko zaakceptowane przez stronę pracowników i stronę pracodawców Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie systemu ochrony zdrowia i sytuacji gospodarczej.
 2. Oświadczenie OPZZ dotyczące projektu przyszłorocznego budżetu państwa.
 3. Wiadomość otrzymaną z Instytutu Spraw Obywatelskich z Łodzi, dotyczącą wprowadzenia mechanizmu jednego procenta z podatku CIT.

2 grudnia 2020 r. – zdalne posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku
Porządek obrad spotkania:

 1. Informacja o działalności medycyny pracy w okresie pandemii.
 2. Opracowanie planu pracy zespołu i sugestii do planu pracy WRDS na rok 2021.
 3. Sprawy wniesione i bieżące.

7 grudnia 2020  r.

 1. Do wiadomości członków Prezydium WRDS przekazano stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczące firmy „Szkuner” z Władysławowa.
 2. Do pana Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia oraz do pana Filipa Nowaka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przekazano pisma Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, wraz uchwałą nr 16/2020 strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczącą aktualnych problemów ochrony zdrowia w województwie pomorskim.

8 grudnia 2020 r. zdalne posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku
Przygotowanie do WRDS zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Informacja o działalności medycyny pracy w okresie pandemii.
 2. Propozycje do planu pracy WRDS na rok 2021.
 3. Podsumowanie piątej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS stronie pracowników.

8 grudnia 2020 r. zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja o działalności medycyny pracy w okresie pandemii.

Wprowadzenia do tematu dokona pani Małgorzata Bartoszewska-Dogan, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku.

 1. Podsumowanie piątej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS w Gdańsku stronie pracowników.
 2. Propozycje do planu pracy WRDS na rok 2021.

Do pobrania:

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres piątej kadencji 19.12.2019 r. – 08.12.2020 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk