OPINIE
Opinia dot. aktywności obywatelskiej w oparciu o analizę działalności organizacji pozarządowych w woj. pomorskim

Opinia dot. aktywności obywatelskiej w oparciu o analizę działalności organizacji pozarządowych w woj. pomorskim

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotycząca aktywności obywatelskiej w oparciu o analizę działalności organizacji pozarządowych w województwie pomorskim z dnia 28 września 2017 roku.

W społeczeństwie obywatelskim niezwykle ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe a więc wszystkie te podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) tzn. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Od aktywności różnego typu fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz nie posiadających osobowości prawnej  organizacji studenckich i kół gospodyń wiejskich zależy udział obywateli w życiu publicznym kraju.

Stąd też oceniając aktywność obywatelską w województwie pomorskim należy podkreślić, że posiadamy zarejestrowanych ponad 7600 organizacji pozarządowych zajmując pod tym względem piąte miejsce w kraju. Liderami w województwie pomorskim są: miasto Gdańsk posiadające blisko 1900 organizacji, które planuje na ich wsparcie w 2018 roku przeznaczyć kwotę w wysokości około 50 mln PLN oraz miasto Gdynia gdzie zarejestrowanych jest blisko 1000 organizacji a budżet na wsparcie realizowanych przez te podmioty zadań wynosi corocznie ponad 40 mln PLN. Najmniej organizacji pozarządowych działa w powiecie Człuchowskim (130), Puckim (155) oraz Sztumskim (159).

Z satysfakcją należy podkreślić, że samorząd województwa pomorskiego:

 1. Monitoruje działalność organizacji pozarządowych poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz wspiera finansowo ich działalność z środków własnych oraz unijnych,
 2. Współpracuje z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych jako reprezentacją sektora pozarządowego w województwie pomorskim.
 3. Powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego w oparciu o wypracowane na Pomorzu rozwiązania, które obecnie są realizowane w całej Polsce. Po okresie ich doskonalenia i standaryzacji rozwiązania te uzyskały formę ustawową.
 4. Przyjął Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
  z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 – 2020,
 5. Przygotowuje coroczne Programy współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
  z Organizacjami Pozarządowymi,
 6. Sporządza coroczne Sprawozdanie z Realizacji Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi,
 7. Ujął problematykę dot. roli organizacji pozarządowych w:
 • Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
  Aktywni Pomorzanie;
 • Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
 • Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2016 – 2020.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku stwierdza, że wypracowane zasady i programy współpracy samorządu na poziomie regionalnym z organizacjami pozarządowymi w ramach wspólnych, wieloletnich prac w województwie pomorskim mogą stanowić podwalinę pod ustawowe rozwiązanie dla wszystkich województw.

W odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”. Każdy z tych sektorów prowadzi samodzielnie działania na rzecz współpracy międzysektorowej. Dlatego też Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku widząc konieczność poprawy w zakresie współpracy i koordynacji działań uznaje za celowe zorganizowanie Forum Międzysektorowego, które określiłoby cele strategiczne wspólnych działań na każdym poziomie terytorialnym w zakresie realizacji systemowej współpracy międzysektorowej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk