OPINIE
Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

W dniu 23 listopada 2017 został zaprezentowany Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
w Gdańsku przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (RPDZ) dla województwa pomorskiego na rok 2018.

Przedstawione opracowanie uwzględnia następujące dokumenty:

 • Założenia programowo-organizacyjne Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2018-2020;
 • Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz jej uszczegółowienie w sześciu Regionalnych Programach Strategicznych
 • Strategię Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sformułowane w RPDZ na rok 2018 wyzwania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich na 2018 rok wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w ramach celu strategicznego 2: Aktywni mieszkańcy i celu operacyjnego 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia. Cel operacyjny pozostaje komplementarny wobec celów strategicznych Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Obserwacja aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim:

 • utrzymująca się tendencja wzrostowa liczby pracujących oraz wskaźnika zatrudnienia,
 • malejąca populacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
 • zmniejszająca się stopa bezrobocia rejestrowanego i jej niski poziom,
 • utrzymująca się rekordowo wysoka liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez
 • odczuwalny niedobór pracowników w niektórych branżach,
 • rosnący poziom wynagrodzeń,
 • lawinowy wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, któremu towarzyszy rosnąca liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców spoza UE wydawanych przez Wojewodę Pomorskiego,
 • utrzymujący się niski poziom udziału mieszkańców województwa pomorskiego
  w kształceniu ustawicznym,

pozwoliła na zdefiniowanie wyzwań regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich na 2018 rok.

Kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie równowagi popytu i podaży zasobów pracy, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji
i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Mając powyższe na uwadze, w RPDZ sformułowano 5 wyzwań regionalnej polityki rynku pracy na rok 2018:

 1. wspieranie mobilności przestrzennej i zawodowej,
 2. zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy,
 3. promowanie przedsiębiorczości
 4. dopasowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
 5. wzmocnienie działań wspierających instytucje rynku pracy

Wsparciem w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku należy objąć w szczególności następujące grupy osób o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy:

 • osoby młode (do 30 roku życia),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety
 • imigranci,
 • reemigranci.

Niezależnie od powyżej wyszczególnionych priorytetowych grup adresatami działań polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2018 roku mogą być wszystkie osoby, których wsparcie jest zgodne z aktualnymi potrzebami regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Powyższe zadania będą finansowane między innymi ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego; Funduszu Pracy; Europejskiego Funduszu Społecznego w tym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy w dniu 30 października 2017 r.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem i uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie zadane pytania pozytywnie opiniuje projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk