OPINIE
Opinia WRDS w Gdańsku w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 i latach następnych

Opinia WRDS w Gdańsku w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 i latach następnych

1. Rola zawodu nauczyciela w kształtowaniu społeczeństwa jest trudna do przecenienia. Pomimo znaczących zmian w naszym kraju, w tym również roli nowoczesnych środków komunikacji społecznej prestiż zawodu nauczyciela w opinii społecznej jest nadal wysoki.

2. „Praca nauczyciela jest przepiękna, szkoda jednak, że źle opłacana. Nauczyciele spędzają na pracy nie tylko czas w szkole, ale potem muszą się przygotowywać, myśleć o każdym uczniu, jak im pomóc.   … Aby przekazać wiedzę wystarczy komputer, aby zrozumieć jak kochać, jakie są wartości, co tworzy zgodę w społeczeństwie, potrzebny jest dobry nauczyciel.”  /Papież Franciszek/

3. Wynagrodzeń nauczycieli nie można sytuować na poziomie wynagrodzeń średnich, bo kwalifikacje nauczycieli, niezbędne do pracy w tym zawodzie, zawsze były i są (wszędzie na świecie) wyższe od przeciętnych.

4. W roku 2005 średnie wynagrodzenia nauczycieli po raz pierwszy przekroczyły poziom średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (101,08 %). W następnych latach wskaźniki wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do wynagrodzeń średnich w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw systematycznie wzrastały.

5. Od roku 2013, w którym nastąpiło zamrożenie wzrostu kwoty bazowej decydującej o wysokości wynagrodzeń a także ustabilizowały się relacje stopni zawodowych nauczycieli, następuje coroczny spadek relacji płac nauczycielskich w stosunku do wysokości w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw.                                                                                                                                                                   W roku 2016 poziom wynagrodzeń nauczycieli ponownie po ponad dziesięciu latach był niższy od wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

6. W roku 2017 kwota bazowa wynagrodzeń nauczycieli po czterech latach zamrożenia wzrosła          o 1,3 %, ale planowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej zaplanowano w wysokości    105,13 %.  Będzie to skutkować dalszym pogarszaniem poziomu relacji wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do wynagrodzeń w gospodarce narodowej (i w sektorze przedsiębiorstw).

7. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018 dotyczące wynagrodzeń nauczycieli nie były pozytywne.                                                                                                                                                                           Wzrost wynagrodzeń o 5 %  od 1 maja skutkował średniorocznym wzrostem o 3,33 %, co w odniesieniu do planowanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o  5,1 % powoduje dalsze pogorszenie relacji w tym zakresie.

8. W trakcie prac nad budżetem państwa nastąpiły zmiany, które poprawiają stan jaki był w projekcie budżetu.

– Odstąpiono od planowanej zmiany wypłat wynagrodzenia „z góry” na „z dołu” co w skali rocznej pozbawiłoby nauczycieli jednomiesięcznej pensji.

– Wzrost wynagrodzeń zaplanowany od 1 maja, przesunięto na 1 kwietnia, co zwiększa średnioroczny wskaźnik podwyżek do wysokości 3,75 %.

9. W dalszym ciągu jest to wzrost o 1,35 % niższy niż w gospodarce narodowej.                                     Wynagrodzenie miesięczne gwarantowane nauczyciela stażysty wyniesie 2845,70 zł brutto, a rzeczywiste (trzynastka, nadgodziny) jest w przypadku stażysty niewiele wyższe.

10. Nauczyciele w wyniku reformy zostali znacznie obciążeni dodatkowymi pracami dostosowania dokumentacji szkolnej do zmian programowych i strukturalnych. Oczekuje się od nich podwyższania kwalifikacji poprzez uczestnictwo w odpłatnych formach doskonalenia a także stosowania w pracy płatnego Internetu. Nie zostały jeszcze oszacowane skutki zmian strukturalnych na poziom wynagrodzenia wynikający z pracy w niższym wymiarze godzin i nieraz w kilku oddzielnych szkołach.

11. Dodatkowym problemem jest dramatyczna sytuacja finansowa pracowników niepedagogicznych, co wynika przede wszystkim z niedostatecznego wzrostu subwencji oświatowej wspierającej budżety oświatowej jst.

12. WRDS w woj. pomorskim uważa za zasadne, aby w trybie pilnym podjąć rozmowy rządu, przedstawicieli samorządu i strony związkowej z inicjatywy Krajowej Rady Dialogu Społecznego dla opracowania doraźnych rozwiązań poprawiających sytuację materialną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty oraz wypracowania systemu wynagradzania w oświacie w perspektywie wieloletniej.

13. Wydaje się, że należy ustalić docelowe stawki wynagrodzeń w odniesieniu do wynagrodzeń w zawodach wymagających kwalifikacji na poziomie wyższego wykształcenia a także wynagrodzeń w gospodarce narodowej a następnie waloryzować je co najmniej w takim stopniu jak wynagrodzenia w gospodarce narodowej i nie niżej niż planowana inflacja.

14. Rada zwraca uwagę na napiętą sytuację w szkołach i poczucie niepewności dotyczącej stabilizacji zawodowej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk