KOMUNIKATY
Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r.

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r.

22 listopada o godz. 13.00 w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się dwudzieste ósme posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiezenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 6. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz ocena realizacji planu w roku 2017.
  Wprowadzenie do tematu przedstawiła pani Katarzyna Żmudzińska, Wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, projekt stanowiska przedstawił pan Dariusz Gobis, Członek Zespołu ds. społecznych, Przewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 7. Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka.
  Wprowadzenie do tematu przedstawił pan Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, projekt stanowiska przedstawiła pani Jolanta Szydłowska, Wiceprzewodnicząca Prezydium WRDS.
 8. Rozwój strategicznej infrastruktury transportowej w Polsce. Szanse i zagrożenia.
  Wprowadzenie do tematu przedstawił pan Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych DCT Gdańsk SA, projekt stanowiska przedstawiła pani Jolanta Szydłowska, Wiceprzewodnicząca Prezydium WRDS.
 9. Sprawy wniesione.
  a) Dostosowanie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku do wymogów nowelizacji ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – uchwała nr 14 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
  b) Zmiany w składach Zespołów roboczych WRDS w Gdańsku – uchwała nr 15 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk