OPINIE
Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019.

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. do opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku został przedłożony projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019 (RPDZ/2019).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149  ze zm.; dalej: ustawa) do zadań samorządu województwa należy określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i  realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia.

Za  realizację, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, ww. zadań w zakresie polityki rynku pracy, w tym za przygotowanie regionalnego planu działań, odpowiada wojewódzki urząd pracy (na mocy art. 8 ust. 3 ustawy).

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, opracowując Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na 2019 rok, uwzględnił przede wszystkim opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Założenia programowo-organizacyjne do Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019″, Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) oraz Strategię Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mając na względzie przyjęty przez Samorząd Województwa Pomorskiego system realizacji SRWP 2020, dokument RPDZ/2019 jest ściśle powiązany z narzędziami jej realizacji, reprezentowanymi przez sześć regionalnych programów strategicznych. Najistotniejszym z nich, z punktu widzenia realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy, jest Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”. Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji wynikających z zapisów SRWP działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak: zatrudnienie (cel szczegółowy 1 Wysoki poziom zatrudnienia), kapitał społeczny (cel szczegółowy 2 Wysoki poziom kapitału społecznego) i edukacja (cel szczegółowy 3 Efektywny system edukacji).

Projekt RPDZ/2019 w szczególności zawiera bieżącą diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy, na podstawie której zidentyfikowano następujące trendy i zjawiska:

 • utrzymująca się tendencja wzrostowa liczby pracujących oraz wskaźnika zatrudnienia,
 • malejąca populacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
 • zmniejszająca się stopa bezrobocia rejestrowanego i jej niski poziom,
 • utrzymująca się rekordowo wysoka liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców,
 • odczuwalny niedobór pracowników w niektórych branżach,
 • rosnący poziom wynagrodzeń,
 • lawinowy wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, któremu towarzyszy rosnąca liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców spoza UE wydawanych przez Wojewodę Pomorskiego,
 • utrzymujący się niski poziom udziału mieszkańców województwa pomorskiego
  w kształceniu ustawicznym.

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim wskazuje, że aktualnie kluczową kwestią staje się zapewnienie równowagi popytu i podaży zasobów pracy, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Mając powyższe na uwadze, w RPDZ/2019 sformułowane zostały 4 wyzwania regionalnej polityki rynku pracy na rok 2019:

 1. wspieranie mobilności przestrzennej i zawodowej,
 2. zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem biernych zawodowo,
 3. promowanie przedsiębiorczości,
 4. dopasowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Określenie tych wyzwań, zaplanowanie odpowiednich, spójnych z tymi wyzwaniami działań, a następnie ich realizacja niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju pomorskiego rynku pracy. W kontekście tworzenia warunków do podejmowania działań w obszarze wszystkich wskazanych w RPDZ/2019 wyzwań, najważniejsze jest partnerstwo i dialog wielu różnorodnych instytucji rynku pracy. Stwarzają one przestrzeń do szukania kreatywnych rozwiązań i podejmowania wspólnych inicjatyw na rynku pracy, zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, wspomagających rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania strategiczno-programowe dla RPDZ/2019 oraz diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy wsparciem w zakresie polityki rynku pracy w 2019 roku należy objąć w szczególności następujące grupy osób o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy:

 • osoby młode (do 30 roku życia),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety

oraz

 • imigrantów,
 • reemigrantów.

Niezależnie od powyżej wyszczególnionych priorytetowych grup adresatami działań polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2019 roku mogą być wszystkie osoby, których wsparcie jest zgodne z aktualnymi potrzebami regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Zgodnie z projektem RPDZ powyższe zadania będą finansowane między innymi ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt RPDZ/2019 podlega równolegle opiniowaniu przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy, powiaty wchodzące w skład województwa pomorskiego, Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem i uzyskaniu odpowiedzi na pytania, pozytywnie opiniuje projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019.

Do pobrania:

1. Opinia WRDS w Gdańsku w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019

2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa  pomorskiego w 2017 r., w tym działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk