OPINIE
Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020.

Na posiedzeniu 19 grudnia 2019 r. do opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku został przedłożony projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020 (RPDZ/2020).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 ze zm.; dalej: ustawa) do zadań samorządu województwa należy określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia.

Za realizację ww. zadań w zakresie polityki rynku pracy, w tym za przygotowanie regionalnego planu działań odpowiada, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, wojewódzki urząd pracy (na mocy art. 8 ust. 3 ustawy).

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, opracowując Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na 2020 rok, wziął pod uwagę opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kierunki polityk (wyzwania i cele kierunkowe przewidziane na lata 2020-2022), jakie będą uwzględnione w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2020-2022 (KPDZ 2020-2022), Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020[1] (SRWP 2020) oraz Strategię Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mając na względzie przyjęty przez Samorząd Województwa Pomorskiego system realizacji SRWP 2020, dokument RPDZ/2020 jest ściśle powiązany z narzędziami jej realizacji, reprezentowanymi przez sześć regionalnych programów strategicznych. Najistotniejszym z nich, z punktu widzenia realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy, jest Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”. Program ten pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji wynikających z zapisów SRWP 2020 działań Samorządu Województwa Pomorskiego, w takich obszarach jak: zatrudnienie (cel szczegółowy 1 Wysoki poziom zatrudnienia), kapitał społeczny (cel szczegółowy 2 Wysoki poziom kapitału społecznego) i edukacja (cel szczegółowy 3 Efektywny system edukacji).

Projekt RPDZ/2020 w szczególności zawiera bieżącą diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy, na podstawie której zidentyfikowano następujące trendy i zjawiska:

 • utrzymujący się wzrost gospodarczy i kontynuacja poprawy sytuacji na pomorskim rynku pracy,
 • pogłębiające się negatywne zjawiska demograficzne,
 • utrzymująca się tendencja wzrostowa liczby pracujących, wskaźnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia,
 • wciąż niska aktywność zawodowa osób starszych, spowodowana zbyt wczesnym opuszczaniem rynku pracy,
 • zmniejszająca się, chociaż już mniej dynamicznie, populacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz stopa bezrobocia rejestrowanego (na rekordowo niskim poziomie 4,4%),
 • zmiany w strukturze osób bezrobotnych, w tym w szczególności odsetka bezrobotnych kobiet (również tych, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka) i osób długotrwale bezrobotnych,
 • utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na pracowników odzwierciedlające się w wysokiej liczbie ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców,
 • rosnący poziom wynagrodzeń,
 • utrzymujące się duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców.

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim wskazuje, że aktualnie kluczową kwestią staje się zapewnienie równowagi popytu i podaży zasobów pracy, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Mając powyższe na uwadze, w RPDZ/2020 sformułowane zostały 3 wyzwania regionalnej polityki rynku pracy na rok 2020:

 1. MOBILNOŚĆ I AKTYWIZACJA ZAWODOWA – inicjowanie i promowanie,
 2. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – wspieranie i rozwój,
 3. PARTNERSTWO INSTYTUCJI RYNKU PRACY – dialog i współpraca.

Zaplanowanie odpowiednich, spójnych ze wskazanymi wyzwaniami działań, a następnie ich realizacja, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym niewątpliwie przyczyni się dalszego rozwoju pomorskiego rynku pracy.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania strategiczno-programowe dla RPDZ/2020 oraz diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy wsparciem w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku należy objąć w szczególności następujące grupy osób o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy:

 • osoby młode (do 30 roku życia),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety

oraz

 • imigrantów,
 • reemigrantów.

Niezależnie od powyżej wyszczególnionych priorytetowych grup adresatami działań polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2020 roku mogą być wszystkie osoby, których wsparcie jest zgodne z aktualnymi potrzebami regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Zgodnie z projektem RPDZ powyższe zadania będą finansowane między innymi ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt RPDZ/2020 podlega równolegle opiniowaniu przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy, powiaty wchodzące w skład województwa pomorskiego, Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, pozytywnie opiniuje projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020.

[1] Załącznik nr 1 do uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk