STANOWISKA
Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Mając na uwadze treść projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (dalej: „projekt ustawy”), pragniemy zwrócić uwagę na następujące elementy Projektu, istotne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorczości lokalnej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego:

Kontynuacja prac nad projektem ustawy przewiduje:

  • utworzenie Sieci Komunikacji Strategicznej i wraz z nią wprowadzenie przymusu udostępniania infrastruktury na rynku konkurencyjnym poprzez nałożenie obowiązku dostępu do elementów sieci telekomunikacyjnej przez operatorów działających na rynku na rzecz Operatora SKS;
  • faktyczne zamknięcie rynku B2B do sektora publicznego dla podmiotów komercyjnych – faktyczny monopol operatora strategicznego na tym rynku. 

W praktyce oznacza to, że poważna część konkurencyjnego rynku zostanie zlikwidowana, a w jego miejsce wejdzie państwowa spółka. Tak gwałtowna zmiana na rynku będzie miała wpływ na kształtowanie cen przez takiego operatora. Co więcej operator ten, na zasadzie wyłączności będzie mógł świadczyć usługi telekomunikacyjne organom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjom podległym tym organom lub przez nie nadzorowanym. Brak konkurencji może skutkować obniżeniem jakości, a więc również obniżeniem poziomu bezpieczeństwa w takiej sieci. Przepisy te mogą stanowić najpoważniejszą w ostatnich latach barierę dla rozwoju konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Średni, mali i mikro przedsiębiorcy mogą ucierpieć wskutek wzrostu cen usług telekomunikacyjnych oraz ograniczenia dostępu do Internetu, ponieważ na części obszarów komercyjni operatorzy, wyłączeni z możliwości świadczenia usług dla instytucji publicznych, na rzecz organów samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej, nie będą w stanie utrzymać oferty dla podmiotów gospodarczych i indywidualnych użytkowników na aktualnym poziomie.

Zwracamy uwagę na to, że opisywane zmiany mogą wpłynąć negatywnie na stronę pracowniczą, przyczyniając się do potencjalnych zwolnień w firmach telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz organów samorządowych bądź instytucji wykonujących na rzecz administracji rządowej zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale także w firmach, których działalność jest uzależniona od dostępu do przystępnie wycenionych usług telekomunikacyjnych.

Samym samorządom nie zapewnia się dodatkowych środków na zadania związane z ochroną cyberbezpieczeństwa w celu rozwiązania systemowych braków w tym zakresie. Brak możliwości korzystania z już wybudowanych sieci szerokopasmowych przez operatora sieci komunikacji strategicznej uniemożliwi zaangażowanie się jednostek samorządu terytorialnego w bezpieczeństwo infrastrukturalne państwa. Co więcej, jednostki samorządu terytorialnego nie uzyskają dodatkowych przychodów z tego tytułu – operator sieci komunikacji strategicznej będzie korzystał wyłącznie z komercyjnych zasobów, pozbawiając jednostki samorządu terytorialnego przychodów.

Strona pracowników, strona pracodawców oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku występuje zatem do KPRM z apelem o dialog z regionami, ponowną analizę projektu ustawy z uwzględnieniem potrzeb i interesów lokalnych przedsiębiorców oraz organów samorządu terytorialnego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk