STANOWISKA
Stanowisko WRDS z dnia 14.12.2021 w sprawie zapewnienia finansowania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie rozliczeń i kontroli wsparcia przedsiębiorców i pracowników udzielonego w ramach wdrażania Tarczy antykryzysowej.

Stanowisko WRDS z dnia 14.12.2021 w sprawie zapewnienia finansowania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie rozliczeń i kontroli wsparcia przedsiębiorców i pracowników udzielonego w ramach wdrażania Tarczy antykryzysowej.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14.12.2021roku w sprawie zapewnienia finansowania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie rozliczeń i kontroli wsparcia przedsiębiorców i pracowników udzielonego w ramach wdrażania Tarczy antykryzysowej

 

 

Od kwietna 2020 r. Wojewódzkie urzędy pracy realizują w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej zadania zapisane w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) polegające na wsparciu pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych kryzysem spowodowanym pandemią COVID – 19 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Pomoc ta została uznana przez Samorząd Województwa Pomorskiego (którego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną) za priorytetową, gdyż ze względu na swój zakres oraz skalę stanowi istotne narzędzie pozwalające ograniczyć negatywne oddziaływanie pandemii na pomorskich pracodawców oraz ich pracowników. W poczuciu odpowiedzialności i ze świadomością, jak olbrzymie znaczenie dla pomorskiej gospodarki ma szybkie i sprawne uruchomienie instrumentów pomocowych przewidzianych w ustawie, Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku przeorganizował pracę tak, by wsparcie trafiało do przedsiębiorców

w  możliwie najsprawniejszy, najszybszy, przyjazny i zgodny z przepisami sposób. Wymagało to przygotowania i zaangażowania w realizację tych zadań pracowników niemal wszystkich komórek organizacyjnych urzędu. W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi pomorskich pracodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wdrożył odpowiednie rozwiązania organizacyjno – administracyjne, na przykład powołując w tym celu wydział dedykowany obsłudze wsparcia w zakresie ochrony miejsc pracy, zatrudniający 20 osób.

Od 1 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach Tarczy antykryzysowej złożono łącznie 15 407 wniosków, z których 10 340 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pomoc finansową ze środków FGŚP otrzymało 6 623 pracodawców z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 186 323 pracowników zatrudnionych w pomorskich firmach. Kwota udzielonego wsparcia wyniosła 794 702 802,27 zł. Wypłata świadczeń to kluczowy etap pomocy przedsiębiorcom i innym uprawnionym podmiotom, ale nie zamykający przewidzianego procesu wsparcia. Aktualnie wojewódzkie urzędy pracy realizują kolejną fazę zadania, polegającą na dwuetapowym rozliczeniu wypłaconych świadczeń i kontroli beneficjentów. W okresie 3 lat po zakończeniu pobierania świadczeń, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest zobligowany do przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji złożonej przez przedsiębiorców dokumentacji rozliczeniowej dla wszystkich rozpatrzonych pozytywnie wniosków, dla których wypłacono środki (10 340 wniosków) oraz związanej z tym kontrolą prawidłowości wydatkowania środków przez pracodawców. Wojewódzkie urzędy pracy od momentu uruchomienia wsparcia sygnalizowały, iż realizacja tak ogromnego zadania generuje znaczne koszty zarówno w wymiarze osobowym jak i administracyjnym, a obowiązujące rozwiązania nie zabezpieczają finansowania realizacji tych zadań w całej przewidzianej ww. ustawą perspektywie. Określony

w ww. ustawie (podstawa prawna: art. 31a ust. 4.) limit środków na obsługę zadania

„w wysokości maksymalnie do 0,5% kwoty przekazanej przez dysponenta Funduszu na realizację tych zadań” zapewnia finansowanie obsługi rozliczeniowej wniosków najwyżej w perspektywie kilkunastu najbliższych miesięcy i bez wątpienia jest niewystarczający dla zabezpieczenia finansowania tych zadań wynikających

z  ww. ustawy w całym okresie, tj. do 2024 roku. Mając powyższe na uwadze, Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dostrzegają potrzebę i postulują wprowadzenie niezbędnych rozwiązań legislacyjnych, które będą gwarantowały samorządom regionalnym pokrycie ze środków FGŚP realnie ponoszonych kosztów przez cały okres przewidziany na rozliczenie pomocy (do roku 2024 r.) związanych z należytą obsługą wnioskodawców, uwzględniającą interes społeczny zarówno pracowników jak i pracodawców.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk