STANOWISKA
Stanowisko strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 roku  w sprawie wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022 roku

Stanowisko strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 roku w sprawie wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022 roku

Stanowisko strony pracodawców, strony pracowników oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 roku

w sprawie wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022 roku

Strona pracodawców, strona pracowników oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wyrażają pełne poparcie dla Stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022 roku w sprawie matek prowadzących działalność gospodarczą, którym ZUS obniżył zadeklarowaną przez nie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenia chorobowe.

Strony w pełni podzielają pogląd o błędnej interpretacji przez ZUS przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych związanych z możliwością deklarowania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenia chorobowe.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo oraz argumentację prawną stanowiska Rzecznika MŚP należy stwierdzić, że ZUS nie mając podstawy prawnej obniża kobietom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które skorzystały ze świadczeń chorobowych i macierzyńskich, zadeklarowane przez nie podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. Problem dotyka wielu tysięcy matek po urodzeniu dziecka i kobiet w ciąży, które są traktowane przez ZUS w sposób istotnie odmienny niż inni ubezpieczeni.

Ponadto, w przypadku wygranych przez ZUS spraw sądowych kieruje on przeciwko kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W związku z opisanymi praktykami stosowanymi przez ZUS, pod rządami istniejących do 2021 roku uregulowań, niepokój budzi zagrożenie jakie wynika z możliwych działań ZUS w świetle zmiany przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pojawiające się możliwości do odbierania zasiłków jakie daje niewielka bo już 1% zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne stanowią furtkę do odbierania prawa do zasiłku kobietom na dłuższym zwolnieniu w tym związanym z macierzyństwem.

Niepokój budzi fakt, że osoba posiadająca zaległość może być nieświadoma jej istnienia z uwagi na jej wysokość (to już kilkadziesiąt złotych) oraz z uwagi na brak obowiązku wezwania do jej uregulowania przed decyzją o odebraniu zasiłku.

Strona pracodawców, strona pracowników oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wskazują ponadto na coraz częstsze praktyki wstrzymywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet ciężarnych przebywających na zwolnieniu lekarskim i zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. W niektórych przypadkach opóźnienia osiągają kilka miesięcy. Praktyki te wydają się być celowym działaniem i z całą pewnością nie zachęcają do poprawy sytuacji demograficznej naszego kraju.

Ponadto, wskazuje się na potrzebę podjęcia –  przez odpowiednie instytucje – działań mających na celu takie doprecyzowanie przepisów aby nie dochodziło do sytuacji opisywanych przez Rzecznika.

Strony wyrażają pogląd, że wszelkie działania ZUS, których skutkiem może być odebranie prawa do pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego mogą mieć miejsce jedynie po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczonego z wezwaniem do uiszczenia zaległości i wyznaczeniem stosownego do tego terminu.

 

Strona pracodawców, strona pracowników oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wyrażają pełne poparcie dla Stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 20.01.2022 roku w sprawie matek prowadzących działalność gospodarczą, którym ZUS obniżył zadeklarowaną przez nie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenia chorobowe.

Strony w pełni podzielają pogląd o błędnej interpretacji przez ZUS przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych związanych z możliwością deklarowania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenia chorobowe.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo oraz argumentację prawną stanowiska Rzecznika MŚP należy stwierdzić, że ZUS nie mając podstawy prawnej obniża kobietom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które skorzystały ze świadczeń chorobowych i macierzyńskich, zadeklarowane przez nie podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. Problem dotyka wielu tysięcy matek po urodzeniu dziecka i kobiet w ciąży, które są traktowane przez ZUS w sposób istotnie odmienny niż inni ubezpieczeni.

Ponadto, w przypadku wygranych przez ZUS spraw sądowych kieruje on przeciwko kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W związku z opisanymi praktykami stosowanymi przez ZUS, pod rządami istniejących do 2021 roku uregulowań, niepokój budzi zagrożenie jakie wynika z możliwych działań ZUS w świetle zmiany przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pojawiające się możliwości do odbierania zasiłków jakie daje niewielka bo już 1% zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne stanowią furtkę do odbierania prawa do zasiłku kobietom na dłuższym zwolnieniu w tym związanym z macierzyństwem.

Niepokój budzi fakt, że osoba posiadająca zaległość może być nieświadoma jej istnienia z uwagi na jej wysokość (to już kilkadziesiąt złotych) oraz z uwagi na brak obowiązku wezwania do jej uregulowania przed decyzją o odebraniu zasiłku.

Strona pracodawców, strona pracowników oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wskazują ponadto na coraz częstsze praktyki wstrzymywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet ciężarnych przebywających na zwolnieniu lekarskim i zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. W niektórych przypadkach opóźnienia osiągają kilka miesięcy. Praktyki te wydają się być celowym działaniem i z całą pewnością nie zachęcają do poprawy sytuacji demograficznej naszego kraju.

Ponadto, wskazuje się na potrzebę podjęcia –  przez odpowiednie instytucje – działań mających na celu takie doprecyzowanie przepisów aby nie dochodziło do sytuacji opisywanych przez Rzecznika.

Strony wyrażają pogląd, że wszelkie działania ZUS, których skutkiem może być odebranie prawa do pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego mogą mieć miejsce jedynie po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczonego z wezwaniem do uiszczenia zaległości i wyznaczeniem stosownego do tego terminu.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk