OPINIE
Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 01.03.2022 roku w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 01.03.2022 roku w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 01.03.2022 roku

w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia

dla województwa pomorskiego na rok 2022

Na posiedzeniu w dniu 24.02.2022 roku do opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku został przedłożony projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022 (RPDZ/2022).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.; dalej Ustawa), do zadań samorządu województwa należy określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022 został przygotowany przede wszystkim w oparciu o projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 2022 (KPDZ/2022)[1] oraz Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030[2].

Projekt RPDZ/2022 zawiera diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy, uwzględniającą konsekwencje pandemii koronawirusa, wskazującą na następujące zjawiska:

 • utrzymujący się w ostatnich latach trend w zakresie rosnącej liczby przedsiębiorstw jest kontynuowany,
 • popyt na pracowników w pomorskich firmach wrócił do poziomu sprzed pandemii,
 • na tle mieszkańców innych regionów Pomorzanie wykazują się wysoką aktywnością zawodową,;
 • dzięki względnie wysokiej aktywności zawodowej Pomorzan wyhamowują niekorzystne tendencje w obszarze bezrobocia, niemniej zarówno liczba osób bezrobotnych, jak i poziom stopy bezrobocia są wciąż wyższe niż w roku 2019 (poprzedzającym pandemię);
 • pomorscy pracodawcy w coraz większym stopniu korzystają z pracy imigrantów;
 • sytuacja na rynku pracy coraz mocniej determinowana jest przez zmiany demograficzne, które nabierają coraz większego znaczenia w wymiarze gospodarczym.

W oparciu o diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy sformułowano kluczowe obszary działań regionalnej polityki rynku pracy na 2022 rok:

 1. Kompetentni i wykwalifikowani mieszkańcy Pomorza.
 2. Elastyczni i przygotowani do zmian pracodawcy.
 3. Partnerstwo na rzecz zwiększenia skuteczności polityk rynku pracy.
 4. Wiedza o rynku pracy.

Mając na uwadze opisane wyżej uwarunkowania regionalnego rynku pracy, w ramach RPDZ/2022 określony został zakres interwencji uwzględniający w szczególności zadania realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach regionalnej polityki rynku pracy.

Uwarunkowania strategiczno-programowe dla RPDZ/2022 oraz cel horyzontalny, który w centrum zainteresowania stawia umiejętności dla rozwoju kapitału ludzkiego i wzmocnienia efektywności pracy, wskazują, że wsparciem w 2022 roku w zakresie polityki rynku pracy przede wszystkim należy objąć grupy osób, w których ryzyko występowania deficytów umiejętności jest relatywnie wysokie, tj.: osoby bez kwalifikacji zawodowych; osoby powyżej 50 r.ż.; osoby do 30 r.ż.; osoby długotrwale bezrobotne; osoby z niepełnosprawnością; kobiety; imigranci; reemigranci.

Katalog grup wymagających wsparcia stanowi odpowiedź na diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy, jednak wsparciem mogą być objęci także pozostali mieszkańcy Pomorza, zgodnie z aktualnymi potrzebami regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, pozytywnie opiniuje projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022 uznając, że w świetle założeń odpowiednich regulacji prawnych oraz dokumentów o charakterze strategiczno-planistycznym, odnoszących się do regionalnej polityki rynku pracy, stanowi on katalog spójnych działań przyczyniających się do równoważenia popytu i podaży na pomorskim rynku pracy. Zaplanowane kierunki interwencji pozwolą w szczególności na nabywanie umiejętności oraz wzmocnienie postaw uczenia się przez całe życie zarówno wśród mieszkańców Pomorza, jak i przedsiębiorców działających na lokalnych rynkach pracy województwa pomorskiego.

 

Załącznik:

Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022.

 

[1] Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak sprawy: DRP.6003.3.2022.MJ z 17 stycznia 2022 r.

[2] Załącznik do uchwały nr 376/XXXI/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk