Posiedzenie WRDS 29 czerwca 2022r.

Posiedzenie WRDS 29 czerwca 2022r.

W dniu 29 września odbyło się posiedzenie WRDS w formie wideokonferencji według poniższego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami WRDS
 6. Informacja na temat przeprowadzonego procesu konsolidacji Koncernu PKN ORLEN z Grupą LOTOS.
 7. Wybrane zagadnienia odnośnie założeń i wdrożenia Polskiego Ładu.
 8. Sprawy organizacyjne.                                                                                      a) Zmiany w składzie zespołów roboczych WRDS.
 9. Sprawy wniesione.                                                                                              a)Sytuacja branży drzewnej w związku z rezygnacją przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych z kontynuowania certyfikowania gospodarki leśnej w systemie FSC.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk