WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym Marszałkowi Województwa. Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Zadaniem WRDS jest prowadzenie dialogu czterech stron: strony pracowników, strony pracodawców, strony rządowej oraz samorządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego o zasięgu wojewódzkim.

Stronę pracowników w WRDS reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. Za reprezentatywne organizacje związkowe zgodnie z ww. ustawą uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami;
  • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Stronę pracodawców w WRDS reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Za reprezentatywne organizacje pracodawców uznaje się ogólnokrajowe organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym, funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182), spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zrzeszają pracodawców zatrudniających łącznie co najmniej 300 000 pracowników;
  • zrzeszają pracodawców prowadzących podstawowy rodzaj działalności gospodarczej w co najmniej połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej;
  • posiadają wśród członków regionalne organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mające siedziby w co najmniej połowie województw.