OPINIE
Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021.

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. do opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku został przedłożony projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021 (RPDZ/2021).

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm. – dalej: ustawa), do zadań samorządu województwa należy określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i  realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia.

Za realizację ww. zadań w zakresie polityki rynku pracy, w tym za przygotowanie regionalnego planu działań odpowiada, w imieniu samorządu, wojewódzki urząd pracy (na mocy art. 8 ust. 3 ustawy).

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021 przygotowany został w oparciu o założenia do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 2021 (KPDZ/2021)[1] określające cele działań kierunkowych, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (SRKL 2030)[2] i Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 – projekt (SRWP 2030)[3].

Celem działań kierunkowych sformułowanych w założeniach do projektu KPDZ/2021 jest odpowiedź na bieżące wyzwania wynikające z konsekwencji płynących z pandemii COVID‑19 oraz jednocześnie reakcja na wyzwania o charakterze długoterminowym, w tym demograficzne i migracyjne.

Kluczowym dokumentem szczebla regionalnego, który ma wpływ na określenie wyzwań pomorskiego rynku pracy na 2021 rok jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 – projekt. Zgodnie z celem strategicznym 3. Odporna Gospodarka, w obszarze rynku pracy, istotnymi kwestiami są: dostępność wysokiej jakości kadr (również spoza regionu), odpowiadających na potrzeby pracodawców, a także dostosowanie modeli biznesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Cel strategiczny 3. Odporna Gospodarka jest skonkretyzowany przez cztery cele operacyjne, wśród nich przez cel operacyjny 3.2. Rynek pracy, którego ukierunkowania tematyczne dotyczą:

 • rozwoju kształcenia ustawicznego, dostosowanego do potrzeb regionalnej gospodarki (w szczególności Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz branż kluczowych dla gospodarki),
 • poprawy dostępności i jakości usług poradnictwa zawodowego,
 • pozyskiwania i rozwijania talentów, a także pozyskiwania pracowników w zawodach deficytowych,
 • wsparcia procesów dostosowania organizacji pracy i zarządzania organizacją do potrzeb pracowników i pracodawców, w tym zarządzania wiekiem i różnorodnością,
 • poprawy dostępności i jakości oferty zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3.

RPDZ/2021 jest ściśle powiązany z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego (w trakcie opracowywania[4]). Program ten pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji wynikających z zapisów SRWP 2030 działań Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich (cel szczegółowym 2. Atrakcyjny rynek pracy).

Projekt RPDZ/2021 zawiera diagnozę sytuacji na pomorskim rynku pracy, uwzględniającą konsekwencje pandemii koronawirusa, na podstawie której zidentyfikowano następujące zjawiska:

 • korzystne w ostatnich latach uwarunkowania gospodarcze oraz regionalna polityka podtrzymują dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości – wzrasta liczba przedsiębiorstw, jednak sytuacja wielu z nich jest trudna i niepewna,
 • pomorscy pracodawcy nadal tworzą miejsca pracy, chociaż jest ich zauważalnie mniej ‑ duża część firm ogranicza rekrutacje, a niektóre nawet całkowicie je wstrzymują,
 • zmniejsza się aktywność zawodowa mieszkańców, ale pozostaje ona nadal jedną z wyższych w kraju,
 • spadek aktywności zawodowej dotyczy w największym zakresie osób młodych oraz kobiet,
 • rosnąca liczba osób tracących zatrudnienie wzmacnia zjawisko bezrobocia i bierności zawodowej,
 • podstawową przyczyną wzrostu bezrobocia jest przede wszystkim mniejszy odpływ osób bezrobotnych dotychczas figurujących w rejestrach, a nie zwiększona liczba rejestracji nowych osób,
 • bezrobotnymi będącymi w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są przede wszystkim: kobiety, długotrwale bezrobotni oraz osoby młode i starsze,
 • zainteresowanie pomorskich pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców nadal jest znaczące,
 • sytuacja na rynku pracy będzie coraz mocniej determinowana przez zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa), które w wymiarze społecznym i gospodarczym nabierają coraz większego znaczenia.

Zmienność sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim wskazuje, że najważniejsze dla regionalnej polityki w tym obszarze jest zapewnienie równowagi popytu i podaży, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji i kwalifikacji pracowników do zmieniających się potrzeb pracodawców, którzy w znacznie większym niż dotychczas zakresie muszą adaptować się (w tym pod kątem organizacji i zarządzania firmą) do szybko zmieniających się uwarunkowań społeczno‑gospodarczych.

Mając powyższe na uwadze, w RPDZ/2021 sformułowano 5 kluczowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy na rok 2021:

 1. ZATRUDNIENIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Pomorza,
 2. ROZWÓJ ZAWODOWY – kompetentni i wykwalifikowani Pomorzanie,
 3. KULTURA ORGANIZACJI – wysokiej jakości miejsca pracy w Pomorskiem,
 4. DIALOG NA RYNKU PRACY – współpraca partnerów rynku pracy na rzecz rozwoju pomorskich pracodawców i pracowników,
 5. WIEDZA O RYNKU PRACY – powszechny dostęp instytucji i mieszkańców województwa pomorskiego do informacji społeczno – gospodarczych.

W ramach każdego z ww. obszarów, w odniesieniu do zdiagnozowanych trendów, określony został zakres interwencji uwzględniającej w szczególności zadania realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach regionalnej polityki rynku pracy.

W obszarze nr 1 interwencja będzie koncentrować się na promowaniu i wspieraniu mobilności oraz aktywności zawodowej mieszkańców Pomorza, w tym osób pozostających poza rynkiem pracy. Podejmowane działania ukierunkowane zostaną na wzmocnienie postaw przedsiębiorczych Pomorzan oraz trwałość zatrudnienia.

W obszarze nr 2 interwencja będzie koncentrować się na podniesieniu jakości usług w zakresie doradztwa zawodowego oraz wspieraniu pracodawców w zakresie dokształcania pracowników. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Pomorza.

W obszarze nr 3 interwencja będzie koncentrować się na wspieraniu pracodawców w rozwoju w firmach kultury organizacji integrującej życie zawodowe z prywatnym. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia pracodawców w zakresie doskonalenia środowiska pracy.

W obszarze nr 4 interwencja będzie koncentrować się na rozwoju współpracy między podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy i na partnerskiej realizacji inicjatyw na rzecz optymalnego zagospodarowania dostępnych zasobów pracy w regionie, zgodnie z potrzebami pracodawców. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia skuteczności przedsięwzięć na rzecz tworzenia i utrzymania wysokiej jakości miejsc pracy.

W obszarze nr 5 interwencja będzie koncentrować się na monitorowaniu i diagnozowaniu zjawisk oraz trendów społeczno – gospodarczych na Pomorzu. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia jakości regionalnej polityki rynku pracy.

W odpowiedzi na wyzwania związane z optymalnym wykorzystaniem zasobów społecznych do potrzeb pracodawców, w obliczu zachodzących zmian demograficznych należy stwierdzić, że wsparciem w ramach działań RPDZ w 2021 roku powinny być objęte w szczególności osoby posiadające najwięcej trudności z wejściem, powrotem i utrzymaniem się na rynku pracy, tj. osoby o kompetencjach niedopasowanych do potrzeb pracodawców:

 • osoby młode (do 30 roku życia),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety

oraz

 • imigranci,
 • reemigranci.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, pozytywnie opiniuje projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021 uznając, że w świetle założeń odpowiednich regulacji prawnych oraz dokumentów o charakterze strategiczno – planistycznym, odnoszących się do regionalnej polityki rynku pracy, stanowi on katalog spójnych działań, których realizacja przyczyni się do równoważenia popytu i podaży zarówno na regionalnym jaki i na lokalnych rynkach pracy województwa pomorskiego.

[1] Załącznik do pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, znak sprawy: DRP‑III.4003.30.2020.Mj z 18 listopada 2020 r. – Założenia do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021.

[2] Załącznik do uchwały Nr 184/2020 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030,

[3] Załącznik do uchwały nr 914/190/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 po konsultacjach. Projekt SRWP 2030 jest jednocześnie projektem strategii w zakresie polityki społecznej, która jest integralną częścią strategii rozwoju województwa.

[4] RPS-y stanowią uszczegółowienie zapisów SRWP 2030 w pięciu obszarach: bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, edukacji i  kapitału społecznego, mobilności i komunikacji, gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego.

Do pobrania:

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod numerem telefonu 58 32 68 271 lub adresem e-mail: biuro.wrds@pomorskie.eu

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk